دانلود جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری

۱۵,۰۰۰ تومان

7 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

دانلود جزوه آمار،سنجش و اندازه گیري(مجموعه تربیت بدنی)بافرمت pdf ودر ۲۴۹ صفحه

جزوه آمار،سنجش و اندازه گیري بافرمت pdf ودر ۲۴۹ صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: تعاریف آمار، ارزشیابی و اندازه گیري
آمار
ارزشیابی
مدل ارزشیابی
هدفهاي اندازه گیري و ارزشیابی
انواع ارزشیابی (براساس زمان و هدف)
استانداردهاي ارزشیابی
اندازه گیري
تعریف اندازه گیري از نظر کرلینگر
ویژگیهاي اندازهگیري
گامهاي اندازهگیري
آزمون (امتحان)
مجموعه آزمون
آزمودن
سنجش
فصل دوم: اهداف تربیتی
اهداف تربیتی (شناختی- عاطفی- روانی حرکتی)
– حیطه شناختی:
– حیطه عاطفی:
– حیطه روانی حرکتی:
انواع آزمونها و روشهاي سنجش
– آزمونهاي عملکرد جسمانی:
– آزمونهاي کارکرد بدن:
– فهرست بازرسی و مقیاسهاي ارزشگذاري:
– آزمونهاي کتبی:
– مقیاسهاي گزارششخصی:
– پرسشنامهها و مصاحبهها:
– سوابق:
– مداركو آثار:
– مشاهده:
اندازهگیري ابعاد روانی در تربیت بدنی و ورزش
انواع آزمونهاي تربیتی
تهیه یکآزمون خوب
فصل سوم: انواع نمره و مقیاسها
اقسام نمره
انواع نورم
روشهاي نمره دادن
روشهاي نمره دادن در تربیت بدنی
واحد اندازهگیري مشترك
مقیاسها
مقیاساسمی (نشانه و طبقه): کیفی
مقیاسترتیبی (رتبهاي):
مقیاس فاصله اي:
مقیاس نسبی:
فصل چهارم: زمینه هاي مورد بحث تربیت بدنی در ارتباط با سنجش و اندازه گیري
تکامل سنجشو اندازهگیري
فاکتورهاي مهم آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی
الف) قدرت عضلانی
ب) نیروي عضلانی
ج) توان
د) استقامت عضلانی
ه ) سرعت
و) چابکی
ز) انعطافپذیري
ح) آمادگی قلب و تنفس
آزمون پله هاروارد
ط) تعادل
(AAHPERD) تست ایفرد
فصل پنجم: شرایط اساسی آزمون
شرایط اساسی آزمون
اعتبار (پایایی)
اقسام پایایی (اعتبار)
عواملی که بر پایایی اثر میگذارند
عینیت
عوامل مؤثر بر عینیت
اعتبار (روایی)
مقدار ضریب اعتبار
اعتبار آزمونهاي ملاکی
رابطه پایایی و اعتبار
عملی بودن
فصل ششم: آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی و نمودارها)
آمار توصیفی
توزیع فراوانی
نحوه ساختن توزیع فراوانی طبقهبندي شده
توزیع فراوانی نسبی
توزیع فراوانی نسبی درصدي
توزیع فراوانی تراکمی (تجمعی)
(CF%) توزیع فراوانی تراکمی درصدي
نمودار فراوانی
هیستوگرام:
نمودار ستونی:
نمودار چند ضلعی:
نمودار چند ضلعی تراکمی (اجایو):
فصل هفتم: آمار توصیفی (شاخصهاي گرایش مرکزي)
شاخصهاي گرایشمرکزي
(MO) نما یا مد
(MD) میانه
ویژگی مهم میانه
محاسبه میانه
محاسبه میانه در جدول توزیع فراوانی
(X) میانگین
ویژگیهاي مهم میانگین
محاسبه میانگین
(xT) میانگین مرکب یا میانگین میانگینها
محاسبه میانگین اعداد طبقهبندي شده از راه میانگین فرضی (راه کوتاه)
انتخاب یکاندازه گرایشمرکزي
رابطه بین میانگین، میانه و نما
معیارهاي مهم براي مقایسه نمودارها
فصل هشتم: آمار توصیفی (شاخصهاي پراکندگی)
شاخصهاي پراکندگی
(R) دامنه تغییرات
انحراف چارکی
چارکها:
طرز بدست آوردن انحراف چارکی
محاسبه انحراف چارکی در جدول اعداد دستهبندي شده
(MD) انحراف متوسط
واریانس: (S )
ویژگیهاي واریانس
انحراف معیار(انحراف استاندارد یاs)
ویژگیهاي انحراف استاندارد
فصل نهم: آمار توصیفی (شاخصهاي موقعیت نسبی)
کجیها
فرمول کجی پیرسون
ویژگی کجیها
رتبه درصدي
محاسبه رتبه براي چند رکورد برابر
نقاط درصدي (صدکها)
انتخاب افراد براساسنقاط درصدي
فصل دهم: نمرات استاندارد و انواع آن
نمرات استاندارد
Z نمرات استاندارد
T نمره
نمرهIQ (بهره هوشی)
نمره هاي نه گانه
ویژگیهاي منحنی طبیعی
( ویژگیهاي منحنی طبیعی عبارتند از: (نمودار ۴)
فصل یازدهم: ضریب همبستگی و تفسیر آن
(R) ضریب همبستگی
تحلیل ضریب همبستگی
ضریب همبستگی رتبه اي اسپرمن (p)
ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون
ضریب تشخیص
پیشبینی تحلیل رگرسیون
پیشبینی
خطاهاي پیشبینی
همبستگی پارهاي و چند متغیري
مسائل
تس ت هاي طبقه بندي شده تکمیلی سنج شو اندازه گیري
الف) مقیاس هاي انداز ه گیري
ب) شاخ ص هاي گرایشمرکزي
ج) نمرات استاندارد
د) نقاط و مرتبه هاي درصدي
ه) شاخصهاي پراکندگی
پاسخنامه
فصل دوازدهم: آمار توصیفی
مفاهیم اولیه
دستهبندي دادهها و جدول توزیع فراوانی
حالت اول:
حالت دوم:
انواع فراوانی
نمودارهاي فراوانی و تحلیل دادهها
مشخصکنندههاي مرکزي
میانگین
میانگین حسابی
نکات مهم در ارتباط با میانگین حسابی
میانگین وزنی (موزون)
میانگین هندسی
میانگین توافقی (هارمونیک)
میانگین درجه
R میانگین درجه
میانه
نکات مهم در ارتباط با میانه
مد (نما)
نکات مهم در ارتباط با مد یا نما
چندكها
مشخصکنندههاي پراکندگی
دامنه تغییرات
نکات مهم در ارتباط با دامنه تغییرات
دامنه چاركها
انحراف چاركها (نیم دامنه چارکی)
انحراف از میانگین
نکات مهم در ارتباط با انحراف از میانگین
واریانس(پراش)
نکات مربوط به واریانس
انحراف معیار
نکات مهم در ارتباط با انحراف معیار
اندازه استاندارد
گشتاورها
روابط مهم در ارتباط با گشتاورها
مشخصکنندههاي نسبی پراکندگی
ضریب تغییرات
نکات مهم در ارتباط با ضریب تغییرات
چولگی
ضریب چولگی
کشیدگی
ضریب کشیدگی
تست هاي آمار توصیفی
پاسخ تشریحی تستهاي آمار توصیفی
مجموعه تست 1
پاسخنامه
مجموعه تست 2
پاسخنامه
مجموعه تست 3
پاسخنامه
مجموعه تست 4
پاسخنامه
مجموعه تست 5
پاسخنامه
. مجموعه تست 6
پاسخنامه
مجموعه تست 7
پاسخنامه .
مجموعه تست 8
پاسخنامه
منابع

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
کارل مارکس اثر ایزالیابرلین
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری
دانلود جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری

۱۵,۰۰۰ تومان

7 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 64114 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز