منتخب سردبیر
چه فایلی بفروشیم بهتره؟
چه فایلی بفروشیم بهتره؟
11 مهر 1400
اگر چیزی برای به اشتراک گذاشتن دارید، می‌توانید آن را به یک فایل برای فروش تبدیل کنید. می‌توانید دانش، استعدادها، باورها یا ذوق و قریحه خود را به اشتراک گذاشته و به‌طور بالقوه از این راه مقداری پول درآورید.