دانلود جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)

۲۰,۰۰۰ تومان

4 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

جزوه فیزیولوژي وفیزیولوژي بعد از برداشت (علوم باغبانی) با فرمت PDF ودر 363  صفحه

جزوه فیزیولوژي وفیزیولوژي بعد از برداشت (علوم باغبانی) با فرمت PDF ودر 363  صفحه

فهرست مطالب
بخش اول:فیزیولوژي
فصل اول: فیزیولوژي گیاهی و رابطه آن با سایر علوم
اهمیت علم فیزیولوژي گیاهی در کشاورزي
فصل دوم: گیاهان و موجودات زنده
فصل سوم: سلولهاي گیاهی
سلولهاي پروکاریوت
سلولهاي یوکاریوتی
پروتوپلاست سلولهاي یوکاریوت
میکروتوبول و میکروفیلامنتها
واکوئول
هسته
شبکه اندوپلاسمی
ریبوزومها
دستگاه گلژي
میکروبادي و اسفروزومها
پلاستیدها
فصل چهارم: آب و اهمیت آن در زندگی گیاهان
ساختمان شیمیایی آب
پیوند هیدروژنی
نیروي جذب واندروالسی
مایع بودن در دماي معمولی
دماي ویژه
دماي نهان تبخیر
دماي انجماد
نیروي چسبندگی (هم چسبی و دگر چسبی)
خاصیت تجزیه شوندگی آب
آب درون سلولی
محلولها
غلظت محلول
غلظت یون هیدروژن
بافرها
سیستم کلوئیدي
جریان تودهاي و انتشار
عوامل موثر در انتشار گازها
اسمز
فشار اسمزي
پلاسمولیز و روابط اسمزي در سلولهاي گیاهی
میزان فشار اسمزي در سلولهاي گیاهی
اهمیت اسمز
IMBIBITION آبگیري= نم دار شدن
پتانسیل آب
پتانسیل ماتریک
پتانسیل حل شوندهها
پتانسیل فشار
فصل پنجم: تعرق
Stomata روزنهها
راندمان تبخیر در روزنهها
مکانیزم باز و بسته شدن روزنهها
فرضیه مالیت
فرضیه نشاسته- قند
باز و بسته شدن روزنهها در گیاهان گوشتی (آبدار)
عوامل موثر در میزان تعرق
عوامل داخلی در شدت تعرق
اهمیت تعرق
تعریق
مواد ضد تعرق
فصل ششم: جذب آب
جذب فعال آب
عوامل موثر بر جذب آب
آوندهاي چوبی
فصل هفتم: جذب مواد معدنی
جذب غیر فعال مواد معدنی
– انتشار
– جریان تودهاي
– تبادل یونی
موازنه دو نان
جذب فعال مواد معدنی
نظریه ناقل
عوامل موثر بر جذب نمکهاي معدنی
فصل هشتم: تغذیه معدنی
عناصر ضروري
کربن و اکسیژن
هیدروژن
نیتروژن
فسفر
Ca کلسیم
K پتاسیم
S سولفور
Mg منیزیم
Mn و Fe منگنز و آهن
B بر
Zn روي
Cu مس
Mo مولیبدن
Cl کلر
فصل نهم: آنزیمها
عمل کاتالیزوري آنزیم
توزیع آنزیمها در درون سلول
ماهیت شیمیایی آنزیمها
کوفاکتورها و کوآنزیمها
فسفوریلازها
ترانسفرازها
کربوکسیلاز
ایزومرازها و اپی مرازها
آیزوزایمها
حساسیت آنزیمها
عوامل موثر بر فعالیت آنزیم
غلظت سوبسترا
غلظت آنزیم
دما
PH غلظت یون هیدروژن
بازدارندههاي آنزیم
فصل دهم: فتوسنتز
کلروفیل
انواع کلروفیل:
ساخت کلروفیل
کارتنوئیدها رنگیزه زرد رنگ
فیکوبیلینها
مکانیزم فرایند فتوسنتز
»
عوامل موثر بر فتوسنتز
CO 2نحوه تثبیت
واکنشهاي نوري و تاریکی
خاستگاه اکسیژن آزاد شده در فرایند فتوسنتز
نیاز کوانتومی و واحد فتوسنتزي
ماهیت واکنش نوري
فتوفسفوریلاسیون چرخهاي
فتوفسفوریلاسیون غیر چرخهاي
سیستمهاي فتوسنتزي
ماهیت واکنش تاریکی در فتوسنتز
C چرخه هاچ – اسلاك
تنفس نوري
مکانیسم تنفسنوري
CAM متابولیسم گیاهان خانواده کراسولاسه
فصل یازدهم: تنفس
رابطه بین تنفسو فتوسنتز
کسر تنفسی
عوامل موثر در تنفس
PHOTO RESPIRATION تنفس نوري
سیکل تنفسنوري
راههاي اندازه گیري تنفسنوري:
:C و C تفاوت گیاهان
:CAM و 4C و 3C تفاوتهاي مهم گیاهان
C دلایل عدم اشباع نوري
ضریب تعرق (نسبت تعرق):
:RESPIRATION تنفس
سیکل کربس:
عوامل موثر بر تنفس:
نقل و انتقال مواد در داخل گیاهان:
فصل دوازهم: هورمون و ویتامینهاي گیاهی
اکسینها
اکسین طبیعی
اکسینهاي صنعتی
مشخصات شیمیایی اکسین
مواد ضد اکسینی
بیوسنتز اکسین
انتقال اکسین
آزمون حیاتی (زي سنجی) اکسین
نقش فیزیولوژیکی اکسین
جیبرلین
نقش فیزیولوژیکی جیبرلین
سیتوکنینها
اسید ابسایزیک
اتیلن
بخشدوم:فیزیولوژي بعد از برداشت
مقدمه
:POSTHARVEST علل توجه به
قسمتهاي تشکیل دهند یاختهها:
فصل اول: اهمیت میوه و سبزي به عنوان غذا
علل استفاده از فیزیولوژي پس از برداشت:
:post harvest علل توجه به
قسمتهاي تشکیل دهند یاختهها:
انواع پلاستها:
تفاوت محصولات تازه باغبانی
فاکتورهاي بیولوژیکی موثردر فساد:
اثر تنفسبرروي محصولات باغبانی:
وظایف اتیلن:
اکسیداز: ACC جلوگیري از فعالیت
فصل دوم: فیزیولوي و بیوشیمی
نمو مرحله اصلی و فیزیکی: Developmentation
پیري: ANOBOLIC (SYNTHETIC)- CATABOLIC (DEGRADATION)
:MATURITY انواع
مراحل رشد و نمو:
تعریف رسیدن:
:MATURTY چند نکته در مورد
شاخصهاي بلوغ
شاخصهاي رسیدگی
MATURITY محدودیتهاي تشخیص
MOTHOD MATURE DETERNINUTION MATUNTY روشهاي تعیین
انواع تغییر رنگ میوه:
تغییرات ظاهري
اندازهگیريهاي ظاهري:
اندازهگیریهاي فیزیولوژیکی
سایر تغییرات در حین رسیدن
چند نکته مهم در مورد رنگها و رنگیزهها و مواد فرار:
فصل سوم: فیزیولوژي تنفس
اثر اتیلن روي فیزیولوژي تنفس
بیوسنتز اتیلن
MODE OF ACTION شیوه گازاتیلن
موانع اثر اتیلن:
مواد شیمیایی موثر در تنفس
اثرات اتیلن در منحنی تنفس میوهها:
یک نکته درباره اثر دما در ذخیره نشاسته:
اتیلن و سایر ترکیبات شیمیایی داخل میوهها
اثر مکانیسمهاي GAبرروي گوجه فرنگی:
چند راه حل براي کاهش میزان اتیلن میوهها و انبار میوهها:
کنترل ژنتیکی رسیدن
تغییرات فیزیکی و شیمیایی در زمان رسیدن میوه
تغییرات در پیگمنتها:
بیوشیمی تنفس
گلیکولیز
نکات کنکوري:
قارچ کشها
ترکیبات تسریعکننده رسیدگی
فصل چهارم: دما
اثرات دما
چند نکته متفرقه دیگر
ضرایب حرارتی:
CHILLING – سرمازدگی
علائم سرمازدگی:
راههاي مختلف براي کنترل سرمازدگی
تئوريهاي مربوط به سرمازدگی:
– تئوري تشدید سنتز اتیلن:
– اثرات سرمازدگی برروي سیالیت پروتوپلاسم:
– افزایش نفوذ پذیري و نشت مواد الکترولیت در یاخته:
کنترل سرمازدگی
فاکتورهاي موثر در سرمازدگی
استفاده از انبار با اتمسفر کنترل:
اتیلن و سرمازدگی:
اثر برروي سیالیت پروتوپلاسم
مکانیسم عمل:
تئوریهاي سرمازدگی
اثرات سوء دماهاي پایین:
حساسیت میوهها و سبزیها نسبت به سرمازدگی
نحوه خسارت دراز سرمازدگی
اختلالات فیزیولوژیکی
FREEZING دسته بندي محصولات از نظر حساسیت آنها به
مکانیسم صدمه یخزدگی:
FREEZING عواملی موثر در
اثرات نامطلوب دماي بالا
اثر دما روي فعالیت آنزیمها
سرد کردن اولیه و متدهاي مختلف سرد کردن محصولات
متدها و سیستمهاي مختلف خنک کردن
سرد کردن اولیه :PRECOOLING
روشهاي خشک کردن:
توضیح روشهاي مختلف خنک کردن
خنک کردن به وسیله آب:
تیمار فیزیکی:
کاهش آب در محصولات
عوامل موثر در کاهشوزن فرآورده:
راههاي کاهش از دست دادن آب:
رطوبت نسبی و دما:
حرکت هوا:
تغییر میزان رشد
BITTER PTI بیماري
تیمارهاي پس از برداشت براي کنترل حشرات
Quality فصل پنجم : کیفیت
فاکتورهاي موثر بر کیفیت
کنترل علف هرز آفات و امراض
فصل ششم: انبار و انبارداري
اهداف اصلی انبارکردن
انواع انبارها:
چند نکته در مورد سردخانهها:
ضد عفونی و تصفیه هواي انبار
فاکتورهاي موثر در نگهداري محصولات
روشهاي انبارداري:
انبارهاي زیر زمینی
انبارهاي زمینی (معمولی)
Ca انبار با اتمسفر کنترل شده
مزایا اتمسفر کنترل شده
معایب انبار اتمسفر کنترل شده
فصل هفتم: نکات تکمیلی
« »
منشاء گیاهشناسی برخی از میوهها و محصولات
GIBBERELLIN جیبرلین
نکات کنکوري
براي هدف بذرگیري:
انواع ترکیبات پکتینی:
تغییر در رنگیزهها:
نواقصمورفولوژیکی
نواقص فیزیکی
نواقصپاتو لوژیکال
انواع و میزان اسید آلی در محصولات
خلاصه نکات فیزیولوژي پساز برداشت
خلاصه اول
فیزیولوژي و بیوشیمی
مراحل رشد و نمو:
خلاصه دوم
شاخصهاي رسیدگی
خلاصه سوم
مواد شیمیایی موثر در تنفس
خلاصه چهارم
تغییرات فیزیکی و شیمیایی در زمان رسیدن میوه
تغییرات در پیکنیتها:
خلاصه پنجم
RQ Respiratory Qoutient کسر تنفسی
ضرایب حرارتی:
خلاصه ششم
سرد کردن اولیه و متدهاي مختلف سرد کردن محصولات
متدها و سیستمهاي مختلف خنک کردن
میزان خنک کردن بهوسیله آب:
اختلالات فیزیولوژیکی
FREEZING دسته بندي محصولات از نظر حساسیت آنها به
مکانیسم صدمه یخزدگی:
خساراتی که یخ زدگی میتواند وارد سازد:
FREEZING عوامل موثر در
CHILLING سرمازدگی
علائم سرمازدگی:
و عمر انباري CHILLING رابطه بین
میزان اسید چرب اشباع و غیر اشباع
راههاي مختلف براي کنترل سرمازدگی
ساختمان ژلی جامد
تئوري تشدید سنتز اتیلن:
اثرات سرمازدگی برروي سیالیت پروتوپلاسم:
افزایشنفوذ پذیري و نشت مواد الکترولیت در یاخته:
نابسامانیهاي فیزیولوژیکی
خلاصه هفتم
کاهش آب در محصولات
عوامل موثر در کاهشوزن فرآورده:
کاهش از دست دادن آب:
خلاصه هشتم
Quality کیفیت
خلاصه نهم
انبار و انبارداري
انواع انبارها
اهمیت میوه و سبزي به عنوان غذا
علل استفاده از فیزیولوژي پس از برداشت:
ETHYLEN تولید اتیلن
وظایف اتیلن:
انواع تغییر رنگ میوه:
تاثیر فاکتورهاي محیطی در زوال محصول
سردخانه: COLD STORAGE
کنترل رطوبت نسبی
تیمارهاي تکمیلی دما در رطوبت نسبی
مجموعه تست
پاسخنامه
منابع

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله چگونگی روانسنجی پرسشنامه
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)
دانلود جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)

۲۰,۰۰۰ تومان

4 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 67570 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز