دانلود جزوه مطالعات ویژه شهری

۲۰,۰۰۰ تومان

3 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

دانلودجزوه مطالعات ویژه شهري با فرمت pdf ودر 385 صفحه

جزوه مطالعات ویژه شهري با فرمت pdf ودر 385 صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: روزشمار و برنامه هاي عمرانی و توسعه 14

روزشمار قبل از آغاز اولین برنامه عمرانی 14

روزشمار برنامه عمرانی اول 16

برنامه عمرانی اول ( 1327 – 1334خورشیدي ) 16

روزشمار برنامه عمرانی دوم  17

– برنامه عمرانی دوم ( 1334 -1341خورشیدي ) 17

روز شمار برنامه عمرانی سوم 18

برنامه عمرانی سوم ( 1341-  1346  خورشیدي ) 19

اصلاحات ارضی 20

روز شمار برنامه عمرانی چهارم 21

برنامه عمرانی چهارم 1347 – 1351 خورشیدي 21

روزشمار برنامه عمرانی پنجم  23

برنامه عمرانی پنجم 1352  -1356 خورشیدي23

روز شمار برنامه عمرانی ششم 24

رویدادهاي بعد از انقلاب اسلامی و قبل از برنامه اول توسعه  24

روزشمار برنامه اول توسعه  26

برنامه هاي توسعه پس از انقلاب 26

برنامه اول توسعه اجتماعی – اقتصادي ( 1372-1368)

روزشمار برنامه دوم توسعه 28

برنامه دوم توسعه اجتماعی – اقتصادي ( 1374 – 1378 )29

خط مشی هاي اساسی این برنامه :  29

روزشمار برنامه سوم توسعه  30

:برنامه سوم توسعه اجتماعی – اقتصادي  ( 1379 – 1383)30

فصول موجود در این برنامه: 31

روزشمار برنامه چهارم توسعه  31

(برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعی ( 1384  _1388  )32

فصل دوم :آمار و جمعیت 33

روشهاي اجرائی در سرشماري نفوس و مسکن : 33

جمعیت شهري 35

تعاریف  35

چگونگی نشان دادن سیماي سنی – جنسی جمعیت :  37

روشهاي پیشبینی جمعیت :  37

روشهاي مستقیم برآورد نرخ رشد جمعیت : 38

نکات : 39

جداول ضمیمه 40

فصل سوم : حمل و نقل  45

انواع حرکت:  45

پیشینه حمل و نقل و شبکه ارتباطی 45

شبکه ارتباطی شهرهاي ایران در گذشته 47

– سلسله مراتب شبکه ارتباطی  47

ورورد اتومبیل به ایران 53

برنامه ریزي حمل و نقل 54

مطالعات حمل و نقل شهري در ایران  55

حمل و نقل عمومی 58

شبکه دسترسی  58

سلسله مراتب شبکه ها  59

تعاریف سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت 60

مشخصات فنی شبکه هاي ارتباطی: (ماخذ: سازمان ترافیک تهران)  61

انواع راههاي برون شهري 66

سیستمها 68

سیستم هاي شبکه ارتباطی  69

مدیریت حمل و نقل درون شهري 70

اجزاي سیستم مدیریت حمل و نقل درون شهري و جایگاه قانونی آن 71

چند نمونه از اقدامات مدیریت حمل و نقل درون شهري  74

تقاطع  74

قوس در تقاطعها 75

مقطع عرضی خیابانها  75

وضعیت پیاده روها در سطح شهر 77

استانداردهاي فراموش شده 78

نوار جداکننده (رفیوژ) میانی خیابان 79

جویها  79

سایر نکات 79

انواع راه:  79

فصل چهارم: منطقه بندي، کاربري اراضی و سرانه  81

81 (Zoning) منطقه بندي شهري

-اهداف منطقه بندي شهري 82

-مشخصات (ویژگیهاي) منطقه بندي شهري 83

مقررات (آیین) منطقه بندي 83

-عوامل مؤثر در منطقه بندي  86

-امتیازات منطقه بندي 86

87: مهمترین مزایاي منطقه بندي عبارتند از 5

88 CBD-

محله: 89

واحد همسایگی: 89

ناحیه: 89

کاربري اراضی  90

زمین  90

کاربري زمین 91

برنامه ریزي کاربري زمین 92

نظریه هاي برنامه ریزي کاربري اراضی شهري 94

-برنامه ریزي کاربري اراضی شهري در ایران 96

اهداف برنامه ریزي کاربري اراضی شهري 96

-اهداف خرد (ویژه) 97

-معرفی دیدگاههاي اساسی در کاربري زمین 97

انواع کاربریها  98

انواع کاربري هاي شهري 99

انواع کاربري:  101

-بافت خالی 102

رنگ کاربري ها 102

عوامل موثر بر تزیع فضایی کاربري هاي شهري  103

اثرات اجتماعی، اقتصادي و فیزیکی کاربري هاي شهري 105

کاربري هاي شهري و تاثیر آن در اقتصاد شهري 105

کاربریهاي شهري وتاثیر آن درکالبدفیزیکی شهرهاوهدایت جهات توسعه شهري 105

معیارهاي مکانیابی و مطلوبیت در کاربري هاي شهري 106

-سازگاري  106

-آسایش 106

کارآیی 107

مطلوبیت  107

سلامتی 107

استانداردهاي ایمنی 107

مشخصات مکانیابی در کاربریهاي مسکونی  107

مشخصات مکانیابی در کاربریهاي تجاري 109

سلسله مراتب کاربریهاي تجاري  109

معیارهاي مکانیابی مراکز تجاري 110

مشخصات مکانیابی در کاربریهاي صنعتی  110

انواع کاربري صنعتی 110

-مشخصات معیارهاي مکان یابی صنایع 111

مشخصات مکانیابی در کاربریهاي گذران اوقات فراغت 111

مشخصات مکان یابی در کاربریهاي مراکز کار 112

روشهاي ارزیابی کاربري اراضی شهري 112

-عامل سازگاري 113

عامل مطلوبیت 115

عامل ظرفیت 115

عامل وابستگی  117

-وظایف محتوایی شهرسازي 118

2 توزیع فضایی عملکردها:  120

121 🙁 Actions) 3 توزیع فضایی واکنشها

4 توزیع جمعیت (تراکم) در عرصه شهري:  121

سرانه 122

سرانه ها 122

فصل پنجم : طرحهاي شهري  126

فرآیند تولید طرح 126

فرآ یند تولید طرح در ایران 128

– تاریخچه ي تهیه ي طرحهاي شهري در ایران  132

آمایش سرزمین 132

اهداف طرح آ مایش سرزمین 133

پیشینه طرح آ مایش سرزمین 133

پیشینه طرح آ مایش سرزمین در کشور 134

توجیه طرح آ مایش سرزمین 136

سطوح طرح آمایش سرزمین  137

نکات تکمیلی  138

جامع سرزمین  138

کالبدي ملی 139

پیشینه طرح کالبدي ملی  140

توجیه طرح کالبدي ملی 140

اهداف طرح کالبدي ملی  140

مطالعات انجام یافته در طرح کالبدي ملی 141

تقسیم بندي طرح کالبدي ملی 143

نکات تکمیلی  145

146 ایران 1400

147  اسکان 90

جامع شهرستان 147

پیشینه طرح جامع شهرستان 148

سطح طرح جامع شهرستان 149

اصول و مبانی مطالعات طرح جامع ناحیه اي 149

اصول و مبانی تهیه طرحهاي ناحیه اي 150

150: ( شرح خدمات طرحهاي ناحیه اي(قرار داد تیپ(همسان) 19

نکات تکمیلی 151

مجموعه شهري 152

طرح ساماندهی فضا و کالبد سکونتگاههاي روستایی 153

جامع شهر 154

پیشینه طرح جامع 155

پیشینه طرح جامع در کشور 155

طرح جامع تهران 158

مطالعات انجام گرفت در طرح جامع 160

فرآیند تهیه طرح جامع  160

161  ( شرح خدمات طرحهاي جامع شهري (قرارداد تیپ (همسان) 12

مراجع مرتبط با طرح جامع 170

نکات تکمیلی 172

ساختاري _ راهبردي  173

انتقادهاي وارد بر طرحهاي جامع شهري  174

طرحهاي پیشنهادي جایگزین طرح جامع  175

کلیات 175

طرح ساختاري شهرستان  176

سطوح طرحهاي ساختاري _ راهبردي  176

تعاریف 177

مراحل تهیه طرحهاي ساختاري _ راهبردي 179

محصول نهایی طرح ساختاري  180

ارکان طرحهاي ساختاري  181

وظایف و مسئولیتهاي طرح ساختاري 181

ابعاد اجرایی طرحهاي ساختاري  181

مقیاس طرحهاي ساختاري 182

زمینه هاي استراتژي در طرح ساختاري 182

ساماندهی شهري 184

هادي شهري  185

پیشینه طرح هادي شهري 186

مراجع مرتبط با طرح هادي شهري 187

مراحل تصویب طرح هاي هادي شهري :  188

نکات تکمیلی 189

تفصیلی 189

اهداف طرح تفصیلی 191

اولویتها در تهیه طرحهاي تفصیلی 191

مراحل تهیه طرحهاي تفصیلی 192

محصول طرحهاي تفصیلی 192

مراجع مرتبط با طرح تفصیلی 192

نکات تکمیلی  193

آ ماده سازي زمین 193

اهداف طرح آ ماده سازي زمین 194

پیشینه طرح آ ماده سازي زمین 195

فرآیند تهیه طرح آ ماده سازي زمین 196

مراجع مرتبط با طرح آ ماده سازي زمین 197

نکات تکمیلی  197

هادي روستایی 200

جزئیات شهري 201

بهسازي بافت قدیم  202

انتقال پایتخت 204

205  طرح تهران 80

فصل ششم: مراجع شهر و شهرسازي و قوانین شهرسازي  206

شوراي عالی انقلاب 207

شوراي اقتصاد 207

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  210

213  کمیسیون ماده 5

215  کمیسیون ماده 13

شوراي شهرسازي استان 216

شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 218

وظایف کمیته عمران: 227

شوراي عالی استانها 228

وزارت کشور 228

وزارت مسکن و شهرسازي 232

بنیاد مسکن 235

وزارت جهاد کشاورزي  236

وزارت تعاون و امور روستاها  236

سازمان مدیریت و برنامه ریزي  236

مرکز آمار ایران 242

سازمان مناطق محروم  247

شهرداري 247

فصل اول – در قانون تاسیس شهرداري 252

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري  252

256 کمیسیون ماده 100

»

شوراي شهر  256

دهیاري 261

فصل دوم – وظایف  261

شوراي روستا 265

شواري نظارت بر گسترش شهر تهران  265

نظام مهندسی 265

مهندسین مشاور  268

جامعه مهندسان شهرساز  268

کمیسیون بررسی اماکن متبرکه  268

قوانین و ضوابط شهر و شهرسازي 269

فصل هفتم: شهر جدید 275

پیشینه  275

پیشینه در ایران 276

تعاریف 281

-اهداف ایجاد شهرهاي جدید  282

انواع شهرهاي جدید 288

تقسیم بندي شهرهاي جدید در ایران: 289

– مراحل ایجاد شهرهاي جدید 290

مهمترین شاخصهاي مکان یابی شهر جدید:  291

مراحل تهیه طرح شهرهاي جدید: 292

کارکردهاي شهرهاي جدید  292

– مراجع مرتبط با شهرهاي جدید  293

ضوابط ایجاد شهرهاي جدید 294

شهرهاي جدید 296

-شهرهاي صنعتی 302

-شهرك  305

مسائل شهرهاي جدید  306

-عوامل مؤثر در موفقیت و شکست شهرهاي جدید 310

-نکات تکمیلی 311

شهر مجازي  314

دو فضایی شدن شهر؛ شهر مجازي و شهر واقعی  315

فصل هشتم : نظریات ساخت و توسعه شهر  318

دوایر متحد المرکز  318

قطاعی 320

ستاره اي  322

ساخت ستاره اي  324

چند هسته اي 326

ساخت عمومی شهر  329

ساخت طبیعی شهر 329

خطی (کریدوري یا نواري) 329

تلفیق و ترکیب دو نظریه: “نظریه پترمن”  334

ساخت منطقه واحدهاي مسکونی  335

ساخت اکولوژیک شهر با بررسیهاي آماري  335

نظریه موریسدوي  335

اقماري  336

گسترده (شطرنجی)  337

کهکشانی (گسترده هسته اي) 338

مکمل مدل کهکشانی 340

حلقه اي 340

متمرکز 341

شبکه محوري باروك 342

واحدهاي خودیار (همسایگی)  342

کلرنس اشتاین و هنري رایت 347

فصل نهم : مسکن 351

پیشینه آسمان خراشها  352

– روشهاي برآورد نیاز مسکن  353

روند برنامه ریزي مسکن 353

– عوامل و اجزاي موثر بر مسکن 354

زمین 354

مداخله دولت در زمین و مسکن 354

نقاط مثبت دخالت دولت 355

نقاط منفی دخالت دولت  355

قوانین مرتبط با زمین پس از انقلاب  356

انواع اراضی شهري 359

سرمایه  359

تشکیلات و مقررات 360

مصالح ساختمانی  360

مشکلات و تنگناهاي مصالح ساختمانی در ایران  360

شاخصهاي مسکن 361

شاخصکیفیت مناسب در محلات شهري 363

استحکام مسکن 365

امنیت مسکن  365

ایمنی، راحتی و میزان دسترسی 365

دسترسی به طبیعت و فضاهاي سبز باز  366

زیر ساخت هاي مورد نیاز مسکن 366

همجواري با کاربري هاي سازگار  367

12»

مسکن در برنامه هاي توسعه 367

پیش فرضهاي برنامه:  369

تعیین و تدوین اهداف برنامه: 369

شهرسازي  369

مسکن 370

اهداف برنامه دوم: 372

اقتصاد مسکن  373

آمار مسکن  375

نهادهاي فعال در زمینه آمار مسکن 378

– نکات تکمیلی 378

منابع  380

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه مطالعات ویژه شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود جزوه مطالعات ویژه شهری
دانلود جزوه مطالعات ویژه شهری

۲۰,۰۰۰ تومان

3 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 67493 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز