آینده سلامت دیجیتال از نگاه محاسبات.عوامل تاثیرگذار بر رشد بازار سلامت دیجیتال.مزیت های آشنایی با آینده پژوهی.نقش تکنولوژی در آینده سلامت و ایمنی عمومی.تکنولوژی های مدرن درسلامت دیجیتال.

نمایش یک نتیجه

فاپول
بازیابی رمز