فهرست مطالب

درمان با دیدگاه فمنیستی

آسیب شناسی روانی

هشیاری افزایی

فرایند های درمانی

محتوای درمانی

رابطه درمانی

نظریه ی شخصیت

آسیب شناسی روانی

فرایند های درمانی

پالایش روانی

محتوای درمان

انتقاد ها

قسمتی از متن پاورپوینت

اصطلاح فمينيست كسی است كه طرفدار اين اصل است كه زنان بايد ازحقوق سياسی، اقتصادی واجتماعی برابربا مردان برخوردارباشند. تأكيد بارز دراين نظريه، اين ادعاست كه هويت فرد عميقاً تحت تأثير فشارهای محيطی مانند نقش های جنسی و تبعيض جنسی قرار دارد اين عوامل برساختارهای شناختی و الگوهای رفتار تأثير می گذارند.

تفاوتهاي روان درماني بين جنيسيت ها ناشي از اين واقعيت است كه كودكان عمدتاً توسط زنان پرورش مي يابند نابرابري هاي قدرت و انتظارات نقش جنسي ازلحظه اي كه كودك متولد مي شود، ساختار شناختي او را شكل مي دهد كودك از همان روز اول زندگي،مرتباٌ با پيامدهاي انتظارات جنسي بمباران مي شود.


اغلب ناراحتي هاي رواني بصورت محيطي ايجاد مي شوند و ” جبرگرائي فرهنگي ” زيربناي اعمال خود ويرانگر است آسيب رواني زماني روي مي دهد كه ساختار اجتماعي به صورتي آن چنان خشك و غيرقابل انعطاف تعيين شده باشد كه به افراد اجازه رشد و تغيير ندهد. 

هشياري افزائي عنصرمهمي درروان درماني فمينيست است. زن براي رهائي از چنگال ظالمانة فرهنگ مرد سالار،ابتدا بايد از تأثير منفي اين ارزشها و انتظارها برزندگي خود آگاه شود براي او بسيار مهم است كه بداند نيروهاي اجتماعي – سياسي وميان فردي چگونه بررفتار او تأثير مي گذارند.