دانلود جزوه میوه کاری

۲۰,۰۰۰ تومان

16 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

جزوه میوه کاری(علوم باغبانی) با فرمت pdf ودر 283 صفحه

جزوه میوه کاری(علوم باغبانی) با فرمت pdf ودر 283 صفحه

فهرست مطالب
فصل اول : مدیریت کف باغ
مدیریت و نگهداري خاك باغ
سیستم وجینی
– – سیستم وجینی بعلاوه نباتات پوششی
– – سیستم علفی بعلاوه خاکپوش با علف کش :
– خاکپوش یا مالچ – –
– علف کش – –
– – خاك مناسب جهت درختان میوه
apple – سیب – –
pear – گلابی – –
plum – آلو – –
Apricet – زردآلو – –
Almond – بادام – –
– – تربیت و هرس درختان میوه
– انواع هرس – –
– شکل پیشاهنگ متغیر – –
– شکل جامی – –
– شکل داربستی – –
– – تربیت شیمیایی
فصل دوم : تکثیر درختان میوه مناطق معتدله
مقدمه
– – میانه کاري
– – به
– – هلو
– – آلو و گوجه
– – زرد آلو
– – گیلاس و آلبالو
– – بادام
فصل سوم : احتیاجات آب و هوایی گونههاي درختان میوه معتدله
( Prunus Perica ) peach – – هلو
( Prunus avium ) Cherry – – گیلاس
(prunus cerasus ) sour cherry – – آلبالو
(malus domestica) Apple – – سیب
کاري
(pyrus communis) pear – – گلابی
(cydonia oblanga) Quince – – به
فصل چهارم : تکثیر درختان میوه معتدله
– – تکثیر غیر جنسی
– – سرمادهی بذر
– – روشهاي کاشت بذر
– – روشهاي تکثیر رویشی
– قلمه زدن – –
– استفاده از تنظیم کنندههاي رشد در ریشه زایی قلمهها – –
– – فاکتورهاي مؤثر در فرایند ریشهزایی و جوانه زدن
– – خوابانیدن
– – پیوند جوانه و شاخه (کوپیوند و پیوند)
– پیوند جوانه (کوپیوند) – –
– انتخاب پیوندك – –
– پیوند جوانه – –
– انواع پیوند جوانه – –
– محل قرار دادن جوانه: – –
– روشهاي پیوند جوانه – –
– – پیوند شاخه
– – انتخاب و نگهداري پیوندك
– – انواع پیوند
– پیوند ریشه – –
– پیوند طوقه – –
– پیوند انتهایی – –
– – روشهاي پیوند
– – عوامل موثر در گرفتن پیوند
– – سازگاري پایه و پیوندك
– – اثرات پایه
– – مقاومت به خاکهاي مختلف و آفات و امراض
– – انواع پایههاي درختان میوه
– – – پایههاي سیب
– – – پایههاي گلابی
– – – پایههاي به
– – – پایههاي زرد آلو
– – – پایههاي گیلاس و آلبالو
– – – پایههاي آلو و گوجه
– – – پایههاي هلو و شلیل
– – – پایههاي انجیر:
باغبانی « »
– – – پایههاي خرمالو
– – – پایههاي پسته
– – – پایههاي گردو
– – – پایههاي بادام
فصل پنجم : گرده افشانی و تشکیل میوه
polination الف- گرده افشانی
– – فرآیند گرده افشانی
– – عوامل موثر در گرده افشانی
– ناسازگاري – –
– زنده بودن دانه گرده – –
– محل قرار گرفتن گرده افشان – –
– هورمونها – –
فصل ششم : هرسدرختان میوه مناطق معتدله
– اهداف هرس –
– اثرات هرس –
– زمان هرس –
– اثر هورمونها در تربیت درختان میوه –
– هرس درختان سیب و گلابی –
– هرس درختان گیلاس و آلبالو –
– هرس آلو و گوجه –
– هرس درختان هلو –
– هرس درختان بادام –
– هرس درختان زرد آلو –
– هرس درختان گردو –
– هرس درختان پا کوتاه –
فصل هفتم : گل دهی درختان میوه مناطق معتدله
– – عوامل موثر در تشکیل جوانه گل
– عوامل درونی مؤثر بر تشکیل جوانه گل – –
– عوامل خارجی مؤثر بر تشکیل جوانه گل – –
فصل هشتم : عادت میوه دهی پارهاي از درختان میوه خزان دار
– – سیب
– – گلابی
– – به
– – آلو و گوجه
– – زرد آلو
– – هلو
– – گردو
– – زمان تشکیل جوانه گل
– مراحل رشد و نمو جوانههاي گل
– – بادام
– – گیلاس
– – آلبالو
– – انجیر
– – خرمالو
– – فندق
– – پسته
– – رشد و نمو و بذر
– – اثرات آب و هواي روي فعالیت زنبور عسل:
– – رقابت با سایر گونهها
– – جمعیت حشرات
– – اثرات دانه گرده روي خصوصیات میوه
– – عوامل موثر در تشکیل میوه
– طول عمر تخمک – –
– فاکتورهاي محیطی – –
– فاکتورهاي ژنتیکی – –
– باد – –
– رطوبت نسبی – –
– باران – –
– تغذیه و آب – –
– عملیات داشت – –
– اثر هورمونها در تشکیل میوه – –
فصل نهم : گرده افشانی درختان میوه خزان کننده
– – سیب
– – گلابی
– – به
– – گیلاس و آلبالو
– – هلو و شلیل
– – آلو
فصل دهم : رشد و نمو، تنککردن و تناوب
– – رشد و نمو میوه
مراحل مختلف رشد و نمو
– – میوههاي هسته دار
– – میوههاي دانه دار
– رشد و نمو سیب – –
– رشد و نمو گلابی – –
– – رشد و نمو خشکبارها
– – اندازه و شکل میوه
– – شکل میوه
– – آب و هوا
– – مواد تنظیم کننده رشد
– – صدمات مکانیکی
– – اهداف تنک کردن
– – – افزایش اندازه میوه
– – – افزایش رنگ میوه
– – – افزایش کیفیت خوراکی میوه
– – – کاهش شکستن شاخه
– – – کاهش آفات و امراض
– – – کاهش مقدار محصول
– – – تنظیم میوه دهی
– – – رابطه تنک و رطوبت خاك
– – – رابطه تنک و هرس
– – رابطه تنک و کودهاي ازته
– – روشهاي تنک کردن درختان میوه
– – – درختان سیب
– – – زمان و مقدار تنک کردن شیمیایی
– – – عوامل موثر در تنک شیمیایی درختان سیب
– – فیزیولوژي مواد تنک کننده
– – تنک کردن درختان گلابی
– – تنک کردن درختان هلو
– – تنک کردن درختان آلو و گوجه
– – تنک کردن درختان زرد آلو
– – تناوب میوه دهی
– – – تعریف تناوب میوه دهی
– – – معایب سال آوري
– – تناوب میوه دهی در ارقام درختان میوه
– – – درختان سیب
– – – پسته
– – عوامل موثر در تناوب میوه دهی
– – – عوامل خارجی (شرایط محیطی)
– – – فاکتورهاي داخلی
– – روشهاي باغبانی جهت کنترل تناوب میوه دهی
– – – تنک کردن میوه
– – – زمان برداشت میوه
– – – هرس درختان
میوه کاري
– – – کنترل شیمیایی جوانه گل
– – – کاهش سطح برگ
فصل یازدهم : تغذیه درختان میوه خزاندار
– – انواع کودها
– – کودهاي شیمیایی
– کودهاي ازتی – –
– کودهاي فسفره – –
– کودهاي پتاسی – –
– کلسیم – –
– منیزیم – –
– کودهاي کم مصرف – –
– منگنز – –
– بر – –
– – کودهاي آلی
– کودهاي دامی – –
فصل دوازدهم : نکات کلیدي و کنکوري خلاصه شده میوهکاري
باغبانی:
عوامل کنترل کننده نوع اقلیم
وضعیت اقلیمی ایران و جایگاه میوه در کشور
خاك مناسب درختان میوه
خاك مناسب براي برخی از درختان میوه
مورفولوژي گل و میوه
انواع جوانه از نظر ساختمان آنها
گل آذین
بخشهاي مختلف یک میوه
انواع میوه
قسمت رویشی درخت
گونههاي درختان میوه و خشکبارها
ارقام سیب ایرانی
stone fruits میوههاي هسته دار
میوه آجیلی
ارقام معروف دنیا
پایه درختان میوه
تاثیر پایه برروي عملکرد درختان میوه
پایههاي سیب
پایه گلابی
پایههاي گیلاس
پایههاي آلو
پایههاي هلو و شلیل
پایههاي زرد آلو
پایههاي گردو
پایههاي پسته
احداث باغ
براي انتخاب محل باغ
معیارهاي مهم در انتخاب محل باغ
هرس ریشه
کشت درختان میوه
trellis سیستم داربستی یا
pollination استفاده از درختان گرده زا
مدیریت کف باغ و علفهاي هرز
معایب سیستم علفی
تغذیه
نکات نمونه برداري برگی
هرس درختان میوه
زمان در هرس
درختان میوه برروي پایه پا کوتاه
انواع هرس باتوجه به سن درخت
هرس درختان پا کوتاه
عادت گلدهی در درختان میوه
رشد میوه و تولید گل
عوامل موثر بر گلدهی
میزان محصول
مراحل مختلف تشکیل گل
گرده افشانی- تشکیل میوه
گامتوفیتیک
اثرات آب و هوا برروي فعالیت زنبور عسل
Fruit set تشکیل میوه
عوامل موثر بر تشکیل میوه
enuironmental agents عوامل محیطی موثر بر گرده افشانی
انواع ریزش میوه
ریزش اولیه
fruit growth & thining رشد میوه و تنک کردن
بطور کلی رشد میوه توسط سه فاکتور
Thining تنک شیمیایی
روشهاي تنک کردن
Thining تنک کردن
» میوه کاري
مکانیسم یخ زدن
عوامل موثر در تاخیر در بلوغ شاخهها
مراحل تکامل گل و میوه
روشهاي سرمازدگی
روشهاي تعیین عملکرد درخت
میوههاي ریز
Grape انگور
ارقام انگور
ارقام آسیائی
Vitis مشخصات جنس
Vitis vinifera مشخصات
گل آذین و میوه
اولین مرحله از گلدهی مو
در مو seedlessness بیدانگی و یا
تشکیل میوه
عوامل موثر بر گلدهی و تشکیل میوه در انگور
تاخیر انداختن رسیدن میوه
پایههاي مو
هرس مو
هرس سبز
رشد و نمو میوه در انگور
عوامل مؤثر در گلانگیزي انگور
راههاي بالا بردن کیفیت میوه
آبیاري باغات انگور
استفاده از هورمونها
سیستمهاي مختلف تربیت مو
تربیت بوتههاي مو
رنگگیري در انگور
Strawberry توت فرنگی
مشخصات عمومی توتفرنگی
تیپهاي توتفرنگی
گلدهی در توتفرنگی
تمشکها
انگور فرنگی
انگور فرنگی
میوههاي گرمسیري و نیمه گرمسیري
خرما
ازیاد:
« »
مشخصات بوتانیکی
موفولوژي درخت خرما
گل
گرده افشانی و تشکیل میوه
مراحل رسیدن میوه
هرس خرما
تنک کردن
Cluster removal (Branch) کم کردن خوشهها
زمان مناسب کشت خرما
مشکلات خرما کاري در ایران
نکات عمومی و خلاصه شده در مورد خرما
Actindia کیوي
انواع کیوي
کیوي تجارتی
کیوي معمولی
انگیزش گل در کیوي
ازدیاد کیوي
تربیت کیوي
ارقام مهم کیوي
مرکبات
انواع پرتقال
نارنگی
C aurantifolia لایم
C maxima پوملو
C medica بالنگ
هیبریدهاي مرکبات
تمایز و گلدهی در مرکبات
پایههاي مرکبات
پایه نارنج
Troyer citrange پایه ترویر سیترنج
پایه نارنگی کلئوپاترا
پایه پرتقال
Rough lemoun پایه راف لمون
پایه لیمو وکامرلمون
Alamo یا آلامو c macrophyla پایه ماکروفیلا
پایه بکراین
موز
ازدیاد موز
انجیر
انجیر
انواع انجیر
مورفولوژي گل انجیر
زیتون
خودناسازگاري در زیتون
آناناس
نکات تکمیلی در آناناس
punica granatum انار
انواع گل در انار
pistacia vera پسته
Anacardiaceae از خانواده Mangifera کشت و کار انبه
خرمالو
تستهاي میوهکاري (مربوط به دوره نو نهالی و)
تست هاي مربوط به ازدیاد درختان میوه
جواب تستهاي مربوط به دوره نو نهالی
جواب تستهاي مربوط به ازدیاد درختان
تستهاي مربوط به گلدهی
پاسخ تستهاي مربوط به گلدهی
پاسخ تستهاي مربوط به احداث باغ میوه
تستهاي مربوط به احداث باغ
پاسخ تستهاي مربوط به احداث باغ و میوه
تستهاي مربوط به سال آوري و تناوب باردهی
پاسخ تستهاي مربوط به سال آوري و تناوب باردهی
تستهاي مربوط به نیاز سرمائی
تست هاي میوه کاري مناطق معتدله کتاب دکتر رسول زادگان
پاسخ تستهاي مربوط به نیاز سرمائی
پاسخ تستهاي مربوط به فصل اول آقاي کتاب دکتر رسول زادگان
تستهاي – خرما- کیوي- مرکبات- خرمالو
خرما
کیوي
مرکبات
خرمالو
جواب تستهاي مربوط به خرما
جواب تست کیوي
جواب تستهاي مربوط به مرکبات
جواب تست خرمالو
تستهاي موز، آناناس ، انبه
موز
آناناس
انبه
جواب تستهاي مربوط به موز
جواب تست مربوط به آناناس
جواب تستهاي مربوط به انبه
تستهاي مربوط به انجیر
تستهاي مربوط به انار
تستهاي مربوط به پسته
جواب تستهاي مربوط به انجیر
جواب تستهاي مربوط به زیتون
جواب تست هاي مربوط به انار
جواب تستهاي مربوط به پسته
تستهاي مربوط به انگور
تستهاي مربوط به توت فرنگی
جواب تسهاي مربوط به انگور
جواب تستهاي مربوط به توت فرنگی
منابع

فهرستمطالب
فصل اول : مدیریت کفباغ
مدیریت و نگهداري خاك باغ
سیستم وجینی
– – سیستم وجینی بعلاوه نباتات پوششی
– – سیستم علفی بعلاوه خاکپوش با علف کش :
– خاکپوش یا مالچ – –
– علف کش – –
– – خاك مناسب جهت درختان میوه
apple – سیب – –
pear – گلابی – –
plum – آلو – –
Apricet – زردآلو – –
Almond – بادام – –
– – تربیت و هرس درختان میوه
– انواع هرس – –
– شکل پیشاهنگ متغیر – –
– شکل جامی – –
– شکل داربستی – –
– – تربیت شیمیایی
فصل دوم : تکثیر درختان میوه مناطق معتدله
مقدمه
– – میانه کاري
– – به
– – هلو
– – آلو و گوجه
– – زرد آلو
– – گیلاس و آلبالو
– – بادام
فصل سوم : احتیاجات آب و هوایی گونههاي درختان میوه معتدله
( Prunus Perica ) peach – – هلو
( Prunus avium ) Cherry – – گیلاس
(prunus cerasus ) sour cherry – – آلبالو
(malus domestica) Apple – – سیب
کاري
(pyrus communis) pear – – گلابی
(cydonia oblanga) Quince – – به
فصل چهارم : تکثیر درختان میوه معتدله
– – تکثیر غیر جنسی
– – سرمادهی بذر
– – روشهاي کاشت بذر
– – روشهاي تکثیر رویشی
– قلمه زدن – –
– استفاده از تنظیم کنندههاي رشد در ریشه زایی قلمهها – –
– – فاکتورهاي مؤثر در فرایند ریشهزایی و جوانه زدن
– – خوابانیدن
– – پیوند جوانه و شاخه (کوپیوند و پیوند)
– پیوند جوانه (کوپیوند) – –
– انتخاب پیوندك – –
– پیوند جوانه – –
– انواع پیوند جوانه – –
– محل قرار دادن جوانه: – –
– روشهاي پیوند جوانه – –
– – پیوند شاخه
– – انتخاب و نگهداري پیوندك
– – انواع پیوند
– پیوند ریشه – –
– پیوند طوقه – –
– پیوند انتهایی – –
– – روشهاي پیوند
– – عوامل موثر در گرفتن پیوند
– – سازگاري پایه و پیوندك
– – اثرات پایه
– – مقاومت به خاکهاي مختلف و آفات و امراض
– – انواع پایههاي درختان میوه
– – – پایههاي سیب
– – – پایههاي گلابی
– – – پایههاي به
– – – پایههاي زرد آلو
– – – پایههاي گیلاس و آلبالو
– – – پایههاي آلو و گوجه
– – – پایههاي هلو و شلیل
– – – پایههاي انجیر:
باغبانی « »
– – – پایههاي خرمالو
– – – پایههاي پسته
– – – پایههاي گردو
– – – پایههاي بادام
فصل پنجم : گرده افشانی و تشکیل میوه
polination الف- گرده افشانی
– – فرآیند گرده افشانی
– – عوامل موثر در گرده افشانی
– ناسازگاري – –
– زنده بودن دانه گرده – –
– محل قرار گرفتن گرده افشان – –
– هورمونها – –
فصل ششم : هرسدرختان میوه مناطق معتدله
– اهداف هرس –
– اثرات هرس –
– زمان هرس –
– اثر هورمونها در تربیت درختان میوه –
– هرس درختان سیب و گلابی –
– هرس درختان گیلاس و آلبالو –
– هرس آلو و گوجه –
– هرس درختان هلو –
– هرس درختان بادام –
– هرس درختان زرد آلو –
– هرس درختان گردو –
– هرس درختان پا کوتاه –
فصل هفتم : گل دهی درختان میوه مناطق معتدله
– – عوامل موثر در تشکیل جوانه گل
– عوامل درونی مؤثر بر تشکیل جوانه گل – –
– عوامل خارجی مؤثر بر تشکیل جوانه گل – –
فصل هشتم : عادت میوه دهی پارهاي از درختان میوه خزان دار
– – سیب
– – گلابی
– – به
– – آلو و گوجه
– – زرد آلو
– – هلو
– – گردو
– – زمان تشکیل جوانه گل
– مراحل رشد و نمو جوانههاي گل
– – بادام
– – گیلاس
– – آلبالو
– – انجیر
– – خرمالو
– – فندق
– – پسته
– – رشد و نمو و بذر
– – اثرات آب و هواي روي فعالیت زنبور عسل:
– – رقابت با سایر گونهها
– – جمعیت حشرات
– – اثرات دانه گرده روي خصوصیات میوه
– – عوامل موثر در تشکیل میوه
– طول عمر تخمک – –
– فاکتورهاي محیطی – –
– فاکتورهاي ژنتیکی – –
– باد – –
– رطوبت نسبی – –
– باران – –
– تغذیه و آب – –
– عملیات داشت – –
– اثر هورمونها در تشکیل میوه – –
فصل نهم : گرده افشانی درختان میوه خزان کننده
– – سیب
– – گلابی
– – به
– – گیلاس و آلبالو
– – هلو و شلیل
– – آلو
فصل دهم : رشد و نمو، تنککردن و تناوب
– – رشد و نمو میوه
مراحل مختلف رشد و نمو
– – میوههاي هسته دار
– – میوههاي دانه دار
– رشد و نمو سیب – –
– رشد و نمو گلابی – –
– – رشد و نمو خشکبارها
– – اندازه و شکل میوه
– – شکل میوه
– – آب و هوا
– – مواد تنظیم کننده رشد
– – صدمات مکانیکی
– – اهداف تنک کردن
– – – افزایش اندازه میوه
– – – افزایش رنگ میوه
– – – افزایش کیفیت خوراکی میوه
– – – کاهش شکستن شاخه
– – – کاهش آفات و امراض
– – – کاهش مقدار محصول
– – – تنظیم میوه دهی
– – – رابطه تنک و رطوبت خاك
– – – رابطه تنک و هرس
– – رابطه تنک و کودهاي ازته
– – روشهاي تنک کردن درختان میوه
– – – درختان سیب
– – – زمان و مقدار تنک کردن شیمیایی
– – – عوامل موثر در تنک شیمیایی درختان سیب
– – فیزیولوژي مواد تنک کننده
– – تنک کردن درختان گلابی
– – تنک کردن درختان هلو
– – تنک کردن درختان آلو و گوجه
– – تنک کردن درختان زرد آلو
– – تناوب میوه دهی
– – – تعریف تناوب میوه دهی
– – – معایب سال آوري
– – تناوب میوه دهی در ارقام درختان میوه
– – – درختان سیب
– – – پسته
– – عوامل موثر در تناوب میوه دهی
– – – عوامل خارجی (شرایط محیطی)
– – – فاکتورهاي داخلی
– – روشهاي باغبانی جهت کنترل تناوب میوه دهی
– – – تنک کردن میوه
– – – زمان برداشت میوه
– – – هرس درختان
میوه کاري
– – – کنترل شیمیایی جوانه گل
– – – کاهش سطح برگ
فصل یازدهم : تغذیه درختان میوه خزاندار
– – انواع کودها
– – کودهاي شیمیایی
– کودهاي ازتی – –
– کودهاي فسفره – –
– کودهاي پتاسی – –
– کلسیم – –
– منیزیم – –
– کودهاي کم مصرف – –
– منگنز – –
– بر – –
– – کودهاي آلی
– کودهاي دامی – –
فصل دوازدهم : نکات کلیدي و کنکوري خلاصه شده میوهکاري
باغبانی:
عوامل کنترل کننده نوع اقلیم
وضعیت اقلیمی ایران و جایگاه میوه در کشور
خاك مناسب درختان میوه
خاك مناسب براي برخی از درختان میوه
مورفولوژي گل و میوه
انواع جوانه از نظر ساختمان آنها
گل آذین
بخشهاي مختلف یک میوه
انواع میوه
قسمت رویشی درخت
گونههاي درختان میوه و خشکبارها
ارقام سیب ایرانی
stone fruits میوههاي هسته دار
میوه آجیلی
ارقام معروف دنیا
پایه درختان میوه
تاثیر پایه برروي عملکرد درختان میوه
پایههاي سیب
پایه گلابی
پایههاي گیلاس
پایههاي آلو
پایههاي هلو و شلیل
پایههاي زرد آلو
پایههاي گردو
پایههاي پسته
احداث باغ
براي انتخاب محل باغ
معیارهاي مهم در انتخاب محل باغ
هرس ریشه
کشت درختان میوه
trellis سیستم داربستی یا
pollination استفاده از درختان گرده زا
مدیریت کف باغ و علفهاي هرز
معایب سیستم علفی
تغذیه
نکات نمونه برداري برگی
هرس درختان میوه
زمان در هرس
درختان میوه برروي پایه پا کوتاه
انواع هرس باتوجه به سن درخت
هرس درختان پا کوتاه
عادت گلدهی در درختان میوه
رشد میوه و تولید گل
عوامل موثر بر گلدهی
میزان محصول
مراحل مختلف تشکیل گل
گرده افشانی- تشکیل میوه
گامتوفیتیک
اثرات آب و هوا برروي فعالیت زنبور عسل
Fruit set تشکیل میوه
عوامل موثر بر تشکیل میوه
enuironmental agents عوامل محیطی موثر بر گرده افشانی
انواع ریزش میوه
ریزش اولیه
fruit growth & thining رشد میوه و تنک کردن
بطور کلی رشد میوه توسط سه فاکتور
Thining تنک شیمیایی
روشهاي تنک کردن
Thining تنک کردن
» میوه کاري
مکانیسم یخ زدن
عوامل موثر در تاخیر در بلوغ شاخهها
مراحل تکامل گل و میوه
روشهاي سرمازدگی
روشهاي تعیین عملکرد درخت
میوههاي ریز
Grape انگور
ارقام انگور
ارقام آسیائی
Vitis مشخصات جنس
Vitis vinifera مشخصات
گل آذین و میوه
اولین مرحله از گلدهی مو
در مو seedlessness بیدانگی و یا
تشکیل میوه
عوامل موثر بر گلدهی و تشکیل میوه در انگور
تاخیر انداختن رسیدن میوه
پایههاي مو
هرس مو
هرس سبز
رشد و نمو میوه در انگور
عوامل مؤثر در گلانگیزي انگور
راههاي بالا بردن کیفیت میوه
آبیاري باغات انگور
استفاده از هورمونها
سیستمهاي مختلف تربیت مو
تربیت بوتههاي مو
رنگگیري در انگور
Strawberry توت فرنگی
مشخصات عمومی توتفرنگی
تیپهاي توتفرنگی
گلدهی در توتفرنگی
تمشکها
انگور فرنگی
انگور فرنگی
میوههاي گرمسیري و نیمه گرمسیري
خرما
ازیاد:
« »
مشخصات بوتانیکی
موفولوژي درخت خرما
گل
گرده افشانی و تشکیل میوه
مراحل رسیدن میوه
هرس خرما
تنک کردن
Cluster removal (Branch) کم کردن خوشهها
زمان مناسب کشت خرما
مشکلات خرما کاري در ایران
نکات عمومی و خلاصه شده در مورد خرما
Actindia کیوي
انواع کیوي
کیوي تجارتی
کیوي معمولی
انگیزش گل در کیوي
ازدیاد کیوي
تربیت کیوي
ارقام مهم کیوي
مرکبات
انواع پرتقال
نارنگی
C aurantifolia لایم
C maxima پوملو
C medica بالنگ
هیبریدهاي مرکبات
تمایز و گلدهی در مرکبات
پایههاي مرکبات
پایه نارنج
Troyer citrange پایه ترویر سیترنج
پایه نارنگی کلئوپاترا
پایه پرتقال
Rough lemoun پایه راف لمون
پایه لیمو وکامرلمون
Alamo یا آلامو c macrophyla پایه ماکروفیلا
پایه بکراین
موز
ازدیاد موز
انجیر
انجیر
انواع انجیر
مورفولوژي گل انجیر
زیتون
خودناسازگاري در زیتون
آناناس
نکات تکمیلی در آناناس
punica granatum انار
انواع گل در انار
pistacia vera پسته
Anacardiaceae از خانواده Mangifera کشت و کار انبه
خرمالو
تستهاي میوهکاري (مربوط به دوره نو نهالی و)
تست هاي مربوط به ازدیاد درختان میوه
جواب تستهاي مربوط به دوره نو نهالی
جواب تستهاي مربوط به ازدیاد درختان
تستهاي مربوط به گلدهی
پاسخ تستهاي مربوط به گلدهی
پاسخ تستهاي مربوط به احداث باغ میوه
تستهاي مربوط به احداث باغ
پاسخ تستهاي مربوط به احداث باغ و میوه
تستهاي مربوط به سال آوري و تناوب باردهی
پاسخ تستهاي مربوط به سال آوري و تناوب باردهی
تستهاي مربوط به نیاز سرمائی
تست هاي میوه کاري مناطق معتدله کتاب دکتر رسول زادگان
پاسخ تستهاي مربوط به نیاز سرمائی
پاسخ تستهاي مربوط به فصل اول آقاي کتاب دکتر رسول زادگان
تستهاي – خرما- کیوي- مرکبات- خرمالو
خرما
کیوي
مرکبات
خرمالو
جواب تستهاي مربوط به خرما
جواب تست کیوي
جواب تستهاي مربوط به مرکبات
جواب تست خرمالو
تستهاي موز، آناناس ، انبه
موز
آناناس
انبه
جواب تستهاي مربوط به موز
جواب تست مربوط به آناناس
جواب تستهاي مربوط به انبه
تستهاي مربوط به انجیر
تستهاي مربوط به انار
تستهاي مربوط به پسته
جواب تستهاي مربوط به انجیر
جواب تستهاي مربوط به زیتون
جواب تست هاي مربوط به انار
جواب تستهاي مربوط به پسته
تستهاي مربوط به انگور
تستهاي مربوط به توت فرنگی
جواب تسهاي مربوط به انگور
جواب تستهاي مربوط به توت فرنگی
منابع

 

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه میوه کاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی بوشهر
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

دانلود جزوه Linguistics

ناشر omidrazdani
۱۵,۰۰۰ تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
پاورپوینت باغ های ایرانی

۲۰,۰۰۰ تومان

16 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 68289 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز