دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی)

۱۵,۰۰۰ تومان

5 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) با فرمت PDF ودر 299 صفحه

جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) با فرمت PDF ودر 299 صفحه

فهرست مطالب
بخش اول :گیاه شناسی
آناتومی رویشی
تعریف بافت
دسته بندي بافتهاي گیاهی
بافت مریستم
مریستم اولیه
مریستم پسین
لایه چوب پنبه
لایه چوب و آبکش و یا کامبیوم- لایه زاینده چوب و آبکش
بافت پارانشیم
پارامانشیم ذخیرهایی
پارانشیم آبدار
پارانشیم هوائی
دستگاههاي – بافت آوندي
بافت آوندي چوبی (گزیلم)
پروتوگزیلم
تراکئیدهاي نردبانی
آوندهاي کامل
آوند ناقص
عناصر غیر هادي
Tylose تیلوز
لولههاي آبکش
عناصر غیر هادي بافت آبکش
بافت پوششی
بافت اسکلرانشیمی
سلولهاي اسکلروز
اسکلریت
فیبرها
دستگاه ترشحی
سلولهاي ترشحی
کیسههاي ترشحی و مجاري ترشحی
کیسههاي ترشحی لیزوژن
کیسههاي ترشحی شیزوژن
مجاري ترشحی
لولههاي شیرابهاي
چوب پنبه
دستگاهها و یا بافتهاي نگهدارنده
بافت کلانشیم
بافت ریشه
اختصاصات بارز ریشه در پیدازادان
ریشه اصلی و انشعابات آن
سازشهاي خاص در ریشهها
ساختار تشریحی ریشهها در گیاهان دو لپهاي و بازدانگان
پوست در ریشه
چوب در ریشه
مغز در ریشه
ریشههاي تک لپهايها
ریشههاي آبزي
ساختار ساقه
ساقه پیدازادان
انواع گوناگون ساقههاي هوایی
طرق انشعاب ساقه
انواع ساقههاي هوایی
انواع گوناگون ساقههاي زیرزمینی
ساقه نخستین دو لپهایها و بازدانگان
استوانه مرکزي در ساقه
ساختار پسین ساقه
بافت زاینده چوب پنبه و فلو درم
فشار رشد و انشعابات ساقه :
ساختار برگ
منشاء برگها
گذرگاه ریشه به ساقه
برگ پیدازادان
برگهاي ساده وبرگهاي مرکب
هتروفیلی یا چند شکلی در برگها
فیلوتاکسی
ساختار تشریحی برگ
پهنک برگ
رگبرگها
سازشهاي گوناگون برگها
منشأ برگ
نکاتی در گیاه شناسی
ساختار گیاهان آوندسانی
محور گل
Recptacle- Torous نهنج
تخمدان فوقانی
Perianthe : پوششگل
نافه
Gamostemoneپیوسته پرچمها مثل: کدو – نخود
مادگی
Spike, گل آذین سنبله
گل آذین محدود و پا گرزن
گل آذین متراکم- گلوملول
گل نر
پیدایشپرچمها
لایه هاگزا
تقسیم میوز
دو هستهايها
باز شدن بساك
ساختار دانه گرده
مادگی (دستگاه زایاي ماده)
مادگی با برچههاي جدا از هم – آپوکاربیک
Placentation ، تمکن
تمکن ساقهاي
تمکن برگی
تمکن سطحی
تمکن میانی
انواع تخمکها
Pollinalion گرده افشانی
Ferlitization- Fecondation لقاح
نفوذ لوله گرده در خامه و لوله تخمدان
لقاح اصلی و لقاح مضاعف
دانه
Fruits ساختار میوه
ساختمان میوه رسیده
شفت
شفت مثل گردو و نارگیل
میوه
میوه خشک: خشخاش، فندوق
انواع میوه فندقه
میوه خشک شکوفا
تستهاي مربوط به گیاه شناسی
پاسخ تستهاي مربوط به گیاه شناسی
سیستماتیک گیاهان
اصول رده بندي نباتات
طبقه بندي گیاهان
– رده بندي مصنوعی
– رده بندي طبیعی
– رده بندي فیلوژنتیک
واحدهاي سیستماتیک
گونه
نژاد
Variete واریته
Forme فرم
Mutant موتان
Genus جنس
Famille تیره
Ordre راسته
Classe طبقه یا رده
و زیر شاخه Division شاخه
واحدهاي گیاهان زراعی
Clone – کلون
Cultivar – کولیتوار
نامگذاري نباتات
نامگذاري گیاهان زراعی
اصول سیستم جاري رده بندي
– سیستم انگل و پرانتل
– سیستم بسی- هالیر- هاچین سن
– سیستم آمبرژه
مکان گیاهان آوندي در رده بندي گیاهان
پیدازادان اولیه
پیدازادان
Gymnosperment الف- بازدانگان
Pinales راسته کاجها
دستگاه رویا
ساختمان گل
دستگاه زایاي نر
دستگاه زایاي ماده
اختصاصات عمومی تیره
جنسهاي مهم آن عبارتند از:
Araucariales راسته آروکارپالها
Podocarpales راسته پودوکارپالها
Cupressaias راسته سروها
Taxales راسته سرخدارها
Ephedrales راسته افدرالها
Angiospermes نهاندانگان
Dicotyledones دولپهایها
رده بندي دو لپهایها
Loranthaceae – تیره دارواش
– تیره بلوط پیاله داران(Fagaceae) (Cupuliferes)
Betulaceae – تیره غان یاتوس
– تیره بید
Juglandaceae – تیره گردو
Ulmaceae – تیره نارون
MORACEAE – تیره توت
Urticaceae – تیره گزنه
Polygonaceae – تیره ترشک
Chenopodiaceae – تیره اسفناج
Caryophyllaceae – تیره میخک
Dyalipetales جداگلبرگان
الف- جدا گلبرگهاي تالامی فلور
Ranonculaceae – تیره آلاله
Berberidaceae – تیره زرشک
Magnoliaceae – تیره ماگنولیا
Papaveraceae – تیره خشخاش
Cruciferae ( – تیره چلیپائیان (شب بو
Violaceae – تیره بنفشه
Teaceae= Cameliaecae – تیره چاي
Malvaceae – تیره پنیرك
Euphorbiaceae – تیره فرفیون
Dialypetales Disciflores ب- جدا گلبرگان دیسی فلور
Geraniaceae – تیره شمعدانی
Rutaceae – تیره سداب
Anacardiaceae – تیره سماق
ACERACEAE – تیره افرا
Ampelidaceae= Vitaceae – تیره مو یا
Dialypetale Caliciflores ج- جدا گلبرگان کالیس فلور
Leguminosae – تیره بقولات
Papillionaceae زیر تیره پروانه آسا
طایفه پیچکداران
طایفه سه برگچهايها
طایفه شانه برگیان
Cesalpineae دوم – زیر تیره گل ارغوان
Mimosae سوم – زیر تیره گل ابریشم
Rosaceae – تیره گل سرخ
صفات عمومی تیره
Caetaceae – تیره کاکتوس
Umbeliferae – تیره جعفري
Gamopetales پیوسته گلبرگها
Oleaceae – تیره زیتون
Apocynaceae – تیره خره زهره
Convolvulaceae – تیره پیچک
Solanaceae ( – تیره سیب زمینی (تیره بادنجان
Scrophulariaceae – تیره میمون
Labiatae – تیره نعناع
Verbenaceae – تیره شاه پسند
Campanulaceae – تیره گل استکانی
Cucurbitaceae – تیره کدو
Composttae – تیره کاسنی
رده بندي تیره کاسنی
Monocotyledines تک لپهایها
رده بندي تک لپهايها
تک لپهایها با تخمدان فوقانی
Palmaceae – تیره خرما
Araceae – تیره شیپوري
– تیره لویی
Graminae – تیره غلات
Liliaceae ( – تیره سوسن (لاله
Iridaceae – تیره زنبق
Ameryllidaceae – تیره نرگس
Orchidaoeae – تیره ثعلب
نکاتی در سیستماتیک گیاهان اصول رده بندي دانشگیاهی
انواع رده بندي
نهاندانگان انژیوسپرم
Jaglandaceae تیره گردو
Salicaceae خانواده بید
Moraceae ( تیره توت (موراسه
Cannabinaceae تیره شاهدانه
Polygonaceae تیره علف هفت بند
Centro Spermales راسته دانه مرکزیان
Caryophyllaceae تیره میخک
AMARANTHACEA تیره تاج خروس آمارانتاسه
Papaveraceae تیره خشخاش
چلیپائیان BRASSICACEAE- CRUCIFEREA تیره شب بو
malvaceae ( تیره پنیرك (مالواسه
Ephorbiaceae ( تیره فرفیون (شیرسگ افریبیاسه
Buxaceae تیره شمشاد
Carancule ( جدا گلبرگهاي (دیسی فلور
Geranniaceae تیره شمعدانی
Tropaolaceae تیره گل لادن
Linaceae تیره کتان
Curcurhitaceae تیره کدو
Asteraceae Compositeae تیره کاسنی
بخشدوم :خاكشناسی
فصل اول: چگونگی تشکیل و خصوصیات خاکها
– – تعاریف مربوط به خاك
– – عوامل خاك سازي و چگونگی پیدایشآن
گوناگون در یک پروفیل خاك HORIZON – بررسی افقهاي – –
– اعمال تشکیل دهنده افقهاي گوناگون در خاك – –
– پیدایش خاك شرح عوامل سازنده آن – –
میکروارگانیسمها و جانوران خاك
– مراحل تشکیل خاك – –
– – اجزاي تشکیل دهنده خاك
خاکهاي آلی و خاکهاي معدنی
فصل دوم: خواصفیزیکی خاکه
– – تجزیه مکانیکی خاك:
– – تعیین کلاس (درجه) بافت خاك
– رابطه بافت خاك با رشد گیاهان – –
SOILD STRUCTURE – ساختمان خاك
– انواع خاکدانههاي (ساختمان) خاك و نحوه تشکیل آنها – –
– – خلل و فرج خاك (منافذ خاك)
😀 – وزن مخصوص ظاهري خاك – –
😀 – وزن مخصوص حقیقی خاك – –
اثر کشت مداوم زمین در وزن مخصوص و حجم منافذ خاك
– اندازه منافذ خاك و اهمیت آن – –
اثر مواد آلی در اندازه منافذ خاك
– اثر عملیات کشاورزي برروي ساختمان خاك – –
اصل انجام حداقل عملیات کشاورزي (زراعی)
– – رنگ خاك
– تشخیص رنگ خاك به روشن توصیفی – –
MUNSELL – تشخیص رنگ خاك به روش مانسل – –
– – حرارت خاك
– – – جذب حرارت توسط خاك و عوامل وابسته به آن
– – – مقدار حرارت از دست رفته خاك
– – – گنجایش حرارتی خاك
– – – حرکت دما درخاك
– – – کنترل درجه حرارت خاك
– – ظرفیت نگهداي آب در خاك
– حالات مختلف آب در خاك – –
– رابطه بین رطوبت خاك و نیروي مکش – –
– قابل استفاده بودن آب موجود درخاك براي گیاهان – –
خصوصیات خاك
– نفوذ و حرکت آب در خاك – –
– روشهاي تعیین رطوبت خاك (سوال کنکور) – –
فصل سوم: شیمی خاك
– – تبادل کنندههاي (کلوئیدهاي) خاك و پدیده تبادل یونی
– کلوئیدي معدنی و ساختمان آنها – –
ساختمان رسهاي سیلیکاتی:
در کانی بیوتیت
ساختمان کائو لینیت
ساختمان مونت موریونیت:
ساختمان ایلیت
سله بستن* رس مونت موریونیت
ساختمان ورمی کولیت:
– کلوئیدهاي آلی – –
– پدیده تبادل یونی در خاکها – –
PH – – واکنش خاك
PH – توصیف – –
– علل بروز واکنش اسیدي و قلیائی در خاکها: – –
– اسیدیته فعال و اسیدیته ذخیره – –
– قدرت تامپونی خاك – –
– اهمیت دانستن واکنش خاك – –
– – درصد اشباع بازي خاکها
در خاك PH – – اندازهگیري الکترومتري
آب PH – – –
در خاك PH – روش تعیین – –
خاکهاي اسیدي و قلیائی PH – – تغییر
خاکهاي اسیدي بوسیله آهک PH – افزایش – –
خاکهاي قلیائی توسط گوگرد PH – کاهش – –
– آهک و اثرات آن برروي خاك و گیاه – –
فصل چهارم: بیولوژیکی خاك
– – پراکندگی و تعداد میکروارگانیسمها در خاك
طبقه بندي مختصر موجودات گیاهی زیر خاك
پرسلولیها کرمها:
– – شرایط محیط زیست میکروارگانیسمها
– – تغذیه ومنشاء انرژي میکرواورگانیسمها:
– منشاء انرژي میکرواورگانیسمها: – –
– – تثبیت ازت هوا در خاك و افزایش این عنصر در خاکهاي کشاورزي
– باکتریهایی که بطور آزادانه قادر به تثبیت ازت هوا میباشند – –
– باکتریهائی که به طریقه همزیستی با برخی از گیاهان مانند گیاهان گلومینوز در تثبیت ازت هوا موثرند – –
– – اعمال مهم میکروفلورها (موجودات گیاهی) در خاك
– – اعمال مهم جانوران در خاك
– – اثرات مضر موجودات زنده خاك به روي گیاهان
– – توقف بیولوژیکی ازت در خاك
– – مواد آلی و تحول آن در خاك
منابع مواد آلی خاکهاي کشاورزي – –
– تجزیه مواد آلی در خاك و محصول آن – –
– خصوصیات ویژه هوموس – –
فصل پنجم: خاکهاي شور و قلیائی طبقه بندي و اصلاح آنها
– – پیدایش
– رسوب گذاري – –
– کوههاي عظیم نمک – –
– پستی و بلندي – –
– گیاهان – –
– شرایط آب و هوائی – –
– – طبقه بندي خاکهاي شور و قلیائی
– خاکهاي شور – –
– خاکهاي شور و قلیائی – –
– خاکهاي قلیائی غیر نمکی – –
– خاکهاي سولد یا خاکهاي قلیائی دگردیده شده – –
– – رشد گیاهان در خاکهاي شور و با شور و قلیائی
– تاثیر عوامل موثر خاکهاي شور برروي گیاهان – –
– – اصلاح خاکهاي شور و قلیائی
– روش دفع نمک از خاکهاي شور: – –
منابع

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی)
دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی)

۱۵,۰۰۰ تومان

5 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 67568 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز