«کلاسه» می‌خواهد با آموزش از راه دور، مدرسه را پیش دانش آموزان ببرد