آیا دریافت های اشتراکی می توانند درآمد قابل اطمینان داشته باشند؟