ناسا: طعم و مواد مغذی کاهوهای کشت شده در فضا فرقی با انواع زمینی ندارد