برچسب ها: منشأ آب

آب روی کره زمین از کجا آمده است ؟

منشأ آب های سیاره زمین چیست ؟ اگر زمین نسبت به سیاره های دیگر بویژه همسایه هایش متمایز است  تنها بخاطر آبی که دارد . پیدا کردن یک مولکول آب یا آثارباقی مانده از آن در سیارات دیگر ، برای برای بشریت یک کشف بزرگی محسوب می شود . در حالی که آب روی زمین ...

فاپول
بازیابی رمز