مصاحبه اختصاصی هفته نامه شنبه با بنیانگذاران فاپول