برچسب ها: ساختاریافته

مصاحبه‌های ساختاریافته و ساختار نیافته

انواع مصاحبه ها: مصاحبه ها بر اساس میزان ساختار و میزان صراحت طبقه بندی می گردند. ساختار به میزان آزادی که مصاحبه کننده برای تغییر پرسشنامه جهت مواجه با موقعیت غیرعادی ایجاد شده از طریق مصاحبه دارد، اطلاق می شود. صراحت به میزان آگاهی پاسخگو (یا ...

فاپول
بازیابی رمز