پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

1 فایل
پرسشنامه استاندارد نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001)

پرسشنامه استاندارد نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001)

فروشنده : مرجع پرسشنامه های پژوهشی
14,500 تومان