پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی

1 فایل
پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و برادواس)

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و برادواس)

فروشنده : مرجع پرسشنامه های پژوهشی
14,500 تومان