پاورپوینت کلیات، فهرست اعمال کلیه، ساختار کلیه، نفرون و اجزاء و انواع آن، گردش خون کلیه،  GFRو عوامل موثر بر آن ،تنظیم GFR

1 فایل