مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی

1 فایل
مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (کانتر و همکاران، 2006)

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (کانتر و همکاران، 2006)

فروشنده : مرجع پرسشنامه های پژوهشی
14,500 تومان