جزوهٔ آموزشی دوره های مقدماتی نمونه ای از اینورترها.

1 فایل