الگوی معنویت

1 فایل
الگوی معنویت و مدیریت فرماندهان در دفاع مقدس

الگوی معنویت و مدیریت فرماندهان در دفاع مقدس

فروشنده : فایلکده دانشجو
20,000 تومان