دانلود جزوه ازدیاد نباتات

۱۵,۰۰۰ تومان

9 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

دانلود جزوه ازدیاد نباتات(علوم باغبانی) با فرمت pdf ودر 179 صفحه

جزوه ازدیاد نباتات(علوم باغبانی) با فرمت pdf ودر 179 صفحه

فهرست مطالب

کلیات  14

هدف از ازدیاد نباتات : 14

اصلاح نباتات (انتخاب ژنوتیپ برتر):  14

یک سلول به اسم سلول مادري:  15

روشهاي نونهالی:  15

اثرات هورمون اکسین 16

روشهاي پا گرما دادن:  17

18 CYTO ICININS اعمال ساتیوکینین

جیبرلین  18

اثرات اسید آبسزیک 19

اثرات اتیلن 19

پیت لایت :  20

انواع رکود اولیه:  22

23  exogeneousdor روشهایی براي جلوگیري از جوانه زدن بذر

اصطلاحات :  24

اصطلاحات :  24

اصطلاحات:  26

پیشرفت در توسعه کشاورزي: 28

منشاء گیاهان:  29

در ازدیاد نباتات: 30

روشهاي تولید مثل:  30

روش قلمه : 30

قلمه ساقه:  30

قلمه برگ:  31

قلمه ریشه: 31

پیوند روي شاخه: 31

پیوند جوانه: 31

خوابانیدن:  32

جداسازي  32

سیستم کشت درون شیشهاي 33

گلخانه و شادي :  33

در سوزنی برگان 34

لازمه موفقیت در ازدیاد نباتات : 35

نهاندانگان:  36

دسته بندي ارقام:  37

آپومیکسی:  37

شرایط سبزيکاري  38

5 عامل محیطی اساسی در ازدیاد نباتات:  38

گلخانه  38

مواد پوششی گلخانه:  39

مواد پوشش قابل انعطاف:  39

ورمیکولایت : 40

پامیس:  40

مواد پلاستیکی ترکیبی: 41

شوري 41

تیمارهاي خاك: 42

شاسی گرم: 42

شاسی سرد:  43

دستبنديهاي اصلی بافت خاك:  44

شن (ماسه) 44

ظروف کاشت:  45

پوکی بذر: 46

معیارهاي خاك  48

آپومیکسی:  49

بذرهاي اندوسپرمی 49

چند جنینی:  50 polyembry انواع

50  polyembryony چند رویانی

آپومیکسی:  50

آپومیکسی غیر مداوم:  51

مجموعه تست اول 52

پاسخ مجموعه تست اول  53

ازدیاد نباتات  54

اصطلاحات :  54

55 seed lessness دلایل پوکی بذر

محرك گل دهی:  58

نمو هاگ 60

الگوي نمو رویان  60

کنترل پیچیده رویان زائی: 61

62 vivipary زنده زائی

63 (Recalcitrant seed) : بذرهاي سخت

بذر رسیده: 64

اگر تغییر از دوره نو نهالی به بلوغ: 65

مجموعه تست دوم  66

پاسخ  67

بذر و نشا 68

گرده سترونی 70

فرایند تولید و توزیع بذر هسته  70

تولید بذر دو رگه در: 70

فنون تولید 71

انواع روشهاي برداشت بذر:  71

مخروطها  72

پاك کردن  72

-2 متوسط عمر  73

عوامل موثر بر قوه ناصیه بذر در انبارداري (کاهش تنفس) 73

از نظر نحوه رسیدن میوهها:  73

پوشش بذر:  75

تولید بذر نامظم در درختان جنگی 77

کاشت  77

80 Ecodormancy : اکودورمنسی

نور:  81

مراحل جوانه زنی:  81

نور:  82

82 viability determination قوه نامیه

آزمون رویانهاي جداشده  83

خفتگی شیمیایی:  83

نور در رشد دانهال: 84

مرگ دانهالهاي کوچک توسط قارچهاي مشخص :  84

بوم خفتگی- فراخفتگی- درون خفتگی- خفتگی پوسته بذر: 85

لپه:  86

مقدار رطوبت بذر 86

مقدار دما 86

فروانجماد  87

آب 87

تیمارهاي بذري براي تسهیل جوانه زنی: 87

هورمونها  88

سه فرایند که میتواند منجر به جوانه زنی شود:  88

جیبرلین: 88

خفتگی فیزیولوژیکی 88

خفتگی رو لپه:  89

خفتگی دو گانه: 89

خفتگی ثانویه  89

مراحل جوانه زنی  91

رشد طولی یاختهاي و روییدن ریشه چه: 91

کنترل بیولوژیک در جوانه زنی  92

تنظیم از راه رطوبت  92

مجموعه تست سوم 94

پاسخنامه  95

موفقیت کاشت در بذر 96

آزمون تترازولیوم 97

عوامل واضح کننده  97

آزمون بذر  97

خراش دهی اسکاریفیه: 98

در خفتگی دو گانه:  99

تیمار آزمایشگاهی براي از بین بردن خفتگی: 99

روش نگهداري حالت رویانی:  100

باز جوان رشد: 100

بهینه سازي  100 Optimization

بافت ناهمسان پیوندي: 102

102  topophysis مکان نمائی

103 cytochimeras ناهمسان کروموزمی، بافت ناهمسانهاي هستهاي

دو عامل باعث تفاوت در گیاه:  103

اپی ژنتیکی (تغییرهاي مرحلهاي):  104

چرخه:  104

چگونه زودتر به بلوغ برسانیم و دوره نو نهالی را کاهشدهیم:  105

105  :totipotency توانمندي

دلیلهاي استفاده از ازدیاد رویشی: 106

گیاه دو نوع گوناگونی:  107

تغییرهاي ژنتیکی و بافت ناهمسانی:  107

بیماري زائی :  108

گوناگونی مرحلهئی:  108

جهش پلاستید 109

کنترل اپی ژنتیکی:  109

قارچ کشها  111

111  wounding زخم زنی

انواع قلمه  112

مهم: 112

منشاء ریشههاي نابجا:  113

قلمه ریشه: 115

چگونگی تشکیل ریشه و شاخه از قلمه ریشه:  115

115  polarity قطب گرائی

هورمون- ماد آلی  116

هورمون و اساس فیزیولوژیکی: 116

117  growth retardants کند کننده رشد

حذف نور:  119

شرایط لازم براي گیاه انتخاب قلمه از گیاهان مادري :  119

کیفیت نور : 119

120 shading سایه دهی

– پاهنگ برداري (طوقه برداري) 121

درختان و درختچه همیشه سبز پهن برگ: 122

شرایط محیطی در ریشه زائی 122

براي جلوگیري از دست دادن آب: 123

ریشه نابجا : 124

اکسین:  124

قلمه  125

قلمه ساقه:  125

126  straigint cutting : قلمه مستقیم

قلمه برگ 128

جابجائی قلمه بعد از ریشه دار شدن: 129

پیوند  129

جنبههاي نظري پیوند و پیوند جوانه 129

دلایل انجام پیوند و پیوند جوانه  130

دستهبندي پایهها  130

استفاده از مزایاي برخی پایهها :  130

بررسی بیماریهاي ویروسی : 131

جوش خوردن محل پیوند :  131

عوامل موثر در جوش خوردن محل پیوند:  132

133 : incompatibitity ناسازگاري

اکسیژن  134

نور  134

فعالیت رشد پایه : 134

شیوه افزایش :  134

آلودگی ویروسی- افات، بیماري :  135

ناسازگاري پیوند: نشانهها 136

انواع ناسازگاري:  136

» ازدیاد نباتات

ناسازگاري ویروس انگیخته : 136

ناسازگاري موضعی :  136

ناسازگاري منتقل شونده : 136

ناسازگاري ویروس انگیخته: 136

مکانیزم ناسازگاري:  137

پیشبینی ناسازگاري : 137

تصحیح ترکیب هاي ناسازگار :  138

روابط پایه و پیوندك (ریشه شاخساره) : 138

اثرات پایه بر روي پیوندك :  138

میوه دهی :  138

اثر پیوندك بر روي پایه : 138

اثر میان پایه روي پیوندك و پایه  139

پیوند زبانهاي  139

پیوند اسکنهاي:  139

(پیوندك خفته) 140

چسب پیوند:  141

چسب گرم 141

گزینش و جابهجائی پیوندك : 141

دماي چوب پیوندك:  142

143  nurse – root – graft : پیوند ریشه پرورنده

پیوند روي طوقه  143

اصطلاحات :  144

روشهاي پیوند زدن  144

براي انجام پیوند صحیح:  145

روشهاي پیوند زنی:  145

146 :T ( پیوند جوانه سپري (شکمی

پیوند جوانه سپري واژگون :  146

پیوند جوانه وصلهاي:  146

افکندن کپه  149

149 : runner روندك

پا جوش: 150

پا جوش :  151

قلمه ساقه: 153

و در مورد گلخانهها:  153

در مورد میان خفتگی: 153

تستهاي تکمیلی مربوط به پیوند  154

پاسخ تستهاي مربوط به پیوند 156

تستهاي تکمیل مربوط به قلمه زدن  157» ازدیاد نباتات

ناسازگاري ویروس انگیخته : 136

ناسازگاري موضعی :  136

ناسازگاري منتقل شونده : 136

ناسازگاري ویروس انگیخته: 136

مکانیزم ناسازگاري:  137

پیشبینی ناسازگاري : 137

تصحیح ترکیب هاي ناسازگار :  138

روابط پایه و پیوندك (ریشه شاخساره) : 138

اثرات پایه بر روي پیوندك :  138

میوه دهی :  138

اثر پیوندك بر روي پایه : 138

اثر میان پایه روي پیوندك و پایه  139

پیوند زبانهاي  139

پیوند اسکنهاي:  139

(پیوندك خفته) 140

چسب پیوند:  141

چسب گرم 141

گزینش و جابهجائی پیوندك : 141

دماي چوب پیوندك:  142

143  nurse – root – graft : پیوند ریشه پرورنده

پیوند روي طوقه  143

اصطلاحات :  144

روشهاي پیوند زدن  144

براي انجام پیوند صحیح:  145

روشهاي پیوند زنی:  145

146 :T ( پیوند جوانه سپري (شکمی

پیوند جوانه سپري واژگون :  146

پیوند جوانه وصلهاي:  146

افکندن کپه  149

149 : runner روندك

پا جوش: 150

پا جوش :  151

قلمه ساقه: 153

و در مورد گلخانهها:  153

در مورد میان خفتگی: 153

تستهاي تکمیلی مربوط به پیوند  154

پاسخ تستهاي مربوط به پیوند 156

تستهاي تکمیل مربوط به قلمه زدن  157

10»

پاسخ تست هاي تکمیلی مربوط به قلمه زدن  159

تست هاي تکمیلی مربوط به خوابانیدن 160

پاسخ تستهاي تکمیلی مربوط به خوابانیدن  161

آزمون خود سنجی ازدیاد نباتات 162

منابع  181

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه ازدیاد نباتات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
کتاب شرح جامع ونمونه سوالات انالیز عددی ۱
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
پرسشنامه آزمون آرکی تایپ های مردان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
پاورپوینت هوشمندي كسب و كـار (BI)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود پاورپوینت ارگونومی

۱۵,۰۰۰ تومان

9 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 68278 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز