دانلود جزوه متون فقه (بخش دوم)

۱۵,۰۰۰ تومان

5 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

دانلودجزوه متون فقه بخش دوم رشته فقه و الهیات بافرمت pdf ودر۴۰۲ صغحه

جزوه متون فقه بخش دوم بافرمت pdf ودر۴۰۲ صغحه

فهرست مطالب
فصل اول: عبادات
کتاب طهارت
چند مسأله
وضو
مستحبات وضو
چند مسأله
غسل
حیض
استحاضه
نفاس
غسل مس میت
سخن در احکام مردگان
غسل
کفن
نماز میت
دفن کردن او
در تیمم
کتاب نماز
و آن مشتمل بر یازده فصل است
فصل اول: در شماره هاي آن
فصل دوم: در شروط نماز و آن هفت شرط است
شرط نخست: وقت
شرط دوم قبله
شرط سوم: ستر عورت
شرط چهارم، مکان:
شرط پنجم پاکی بدن:
شرط ششم ترك تکلم:
شرط هفتم اسلام:
فصل سوم، در چگونگی نماز:
فصل چهارم در بقیه ي مستحبات نماز
فصل پنجم: درا موري که نمازگزار باید ترك کند
فصل ششم: در بقیه ي نمازهاي واجب

نماز عیدین
نماز آیات
نماز نذر و شبه آن
نماز نیابت
نمازهاي مستحب
نماز استسقاء
نماز نافله ي ماه رمضان
فصل هفتم: در بیان احکام خلل واقع در نماز
هفت مسأله
فصل هشتم: در قضاي نماز
چند مسأله
فصل نهم: در نماز خوف
فصل دهم: در نماز مسافر، [که باید به طور قصر برگزار شود]
فصل یازدهم: در جماعت
کتاب زکات
و آن مشتمل بر چهار فصل است:
فصل دوم، زکات تجارت
فصل سوم، در مستحقین زکات
فصل چهارم، در زکات فطره
کتاب خمس
کتاب روزه
سخن در شرائط روزه
چند مسأله
اعتکاف
کتاب حج
فصل اول
سخن، در حج سبب هاست
فصل دوم، در اقسام حج
چند مسأله
فصل سوم: در میقات ها
فصل چهارم:در اعمال عمره
سخن، در احرام
محرمات احرام
سخن، در طواف
چند مسأله
سخن در سعی و تقصیر
فصل پنجم، در افعال حج
سخن، در احرامم، و دو وقوف

[وقوف به عرفات و وقوف به مشعر الحرام]
چند مسأله
اما تراشیدن سر
سخن در بازگشت به مکه، براي دو طواف و سعی
سخن، در بازگشت به منی
فصل ششم: در کفاره هاي احرام
بحث دوم: در کفاره ي باقی محرمات
فصل دهم: در مانع شدن بیماري و دشمن
خاتمه
بخش هفتم : کتاب جهاد
فصل نخست وجوب جهاد
فصل دوم در ترك کردن کارزار
فصل سوم، در غنیمت
فصل چهارم، در احکام باغیان
فصل پنجم، در امر به معروف، و نهی از منکر
کتاب کفارات
کتاب قضا
گفتار اول : قضاوت
گفتار دوم : شرایط قاضی
گفتار سوم : قاضی تحکیم
گفتار چهارم : آداب قضاوت
گفتار پنجم: چگونگی حکم کردن
مدعی و مدعی علیه
بند اول: اقرار
بند دوم : انکار
بند سوم: سکوت
گفتار ششم : شاهد و قسم
گفتار هفتم : رجوع
گفتار هشتم : حکم غیابی
گفتار نهم : تعارض دعوي در ادعاهاي مالی
گفتار دهم : تقسیم
گفتار یازدهم : نکات مهم مبحث قضاوت
کتاب شهادات
گفتار اول: شاهد
گفتار دوم : موانع قبول شهادت
گفتار سوم : تفصیل حقوق از حیث شهادت شهود
گفتار چهارم : شهادت بر شهادت دیگري
گفتار پنجم : رجوع از شهادت

گفتار ششم :نکات مهم مبحث شهادت
کتاب وقف
گفتار اول: ماهیت وقف
گفتار دوم : شرایط وقف
گفتار سوم :شرایط واقف
گفتار چهارم: شرایط موقوف علیه
گفتار پنجم:چند مساله
گفتار ششم : نکات مهم مبحث وقف
کتاب عطایا
گفتار اول: صدقه
گفتار دوم: هبه
گفتار سوم: سکنی
گفتار چهارم: تحبیس
متاجر
گفتار اول: بیع و معاطات
حکم معاطات
شرایط صیغه بیع
گفتار دوم : شرایط طرفین عقد
اکراه مشروع
گفتار سوم : بیع فضولی
کشف و نقل
ترتب عقود بر بیع فضولی
چگونگی اجازه
احکام بیع فضولی
گفتار چهارم : بیع مال خود به همراه مال غیر
بیع مال قابل تملک همراه با مال غیر قابل تملک
گفتار پنجم : اولیاي عقد
گفتار ششم: تقاص
گفتار هفتم : به عهده گرفتن دو طرف عقد
گفتارهشتم : شرایط عوضین معامله
گفتار نهم : ضمان مقبوض به عقد فاسد
کفایت مشاهده کردن
گفتار دهم: بیع میوه جات
بیع میوه به میوهاي هم جنسآن
گفتار یازدهم : بیع صرف
گفتار دوازدهم : بیع سلف [سلم]
شرایط بیع سلف
گفتار سیزدهم: اقسام بیع

ربا
حیلههاي ربا
گفتار چهاردهم : خیارات
خیار چهارده قسم است:
بند اول: خیار مجلس
مسقطات خیار مجلس
بند دوم : خیار حیوان
مسقطات خیار حیوان
بند سوم : خیار شرط
شرط مؤامره [مشاوره، نظرخواهی]
بند چهارم : خیار تأخیر
ما یفسد لیومه » بند پنجم: خیار
بند ششم : خیار رؤیت
بند هفتم : خیار غبن
بند هشتم : خیار عیب
محاسبه ارش
مسقطات رد و ارش
بند نهم : خیار تدلیس
بند دهم : خیار اشتراط
حکم تخلف شرط
بند یازدهم: خیار شرکت
بند دوازدهم : خیار تعذر تسلیم
بند سیزدهم: خیار تبعض صفقه
بند چهاردهم: خیار تفلیس
گفتار پانزدهم: احکام بیع
بند اول: بیع نقد و بیع نسیه
قبض
بند دوم: تلف مبیع قبل از قبض
بند سوم: توابع مبیع
بندچهارم: اختلاف بایع و مشتري
بند پنجم: اقاله
گفتار شانزدهم: خلاصه مباحث متاجر
اقسام موضوعات تجارت
اقسام تجارت
تجارت مستحب
شرایط تشکیل عقد بیع
لغات و اصطلاحات مهم
شرایط متعاقدین براي تشکیل عقد

اکراه مشروع
لغات و اصطلاحات
کشف و نقل
لغات و اصطلاحات
ترتب عقود بر بیع فضولی
لغات و اصطلاحات:
چگونگی اجازه
احکام بیع فضولی
لغات و اصطلاحات
– بیع مال خود به همراه مال غیر
– لغات و اصطلاحات:
تبعض صفقه
اولیاي عقد
لغات و اصطلاحات
– به عهده گرفتن دو طرف عقد:
شرایط عوضین معامله
کفایت مشاهده کردن
آداب بیع
بیع میوهها
بیع صرف
بیع سلف
شروط بیع سلف
اقسام بیع
ربا
ترجمه: احکام بیع
قبض
گفتار هفدهم: نکات مهم مبحث متاجر
کتاب دین
گفتار اول: قرض
رباي قرضی
– احکام قرض
گفتار دوم : دین
بند اول: بیع دین
بند دوم : سر رسید دین
بند سوم : ورشکستگی
بند چهارم : اقرار ورشکسته
بند پنجم: حجر ورشکسته
بند ششم: ادعاي اعسار

»
بند هفتم: شرایط حکم به حجر مدیون
بند هشتم: مستثنیات دین
گفتار سوم: نکات مهم مبحث دین
کتاب رهن
گفتار اول: ماهیت رهن و صیغه آن
گفتار دوم: قبض
گفتار سوم: شرایط رهن
گفتار چهارم: شرایط متعاقدین
گفتار پنجم: شرایط حق مورد رهن
گفتار ششم: شرط وکالت در رهن
اولویت مرتهن
گفتار هفتم: تصرف در مورد رهن
گفتار هشتم: تقاص کردن مرتهن
گفتار نهم: لازم بودن عقد رهن
گفتار دهم: نماء
گفتار یازدهم: انتقال رهن
گفتار دوازدهم: ضمان مرتهن
گفتار سیزدهم: نکات مهم مبحث رهن
کتاب حجر
گفتار اول: اسباب حجر
بند اول: صغیر
آزمون رشد
ولایت بر صغیر و مجنون
بند دوم: مریض
بند سوم: سفیه (غیر رشید)
کتاب ضمان
گفتار اول : ماهیت ضمان
گفتار دوم: شرایط ضمان
گفتار سوم: صیغه عقد ضمان
گفتار چهارم: ضمان عهده
گفتار پنجم: نکات مهم مبحث ضمان
کتاب حواله
گفتار اول: ماهیت حواله
گفتار دوم : شرط بودن رضایت در حواله
گفتار سوم: احکام حواله
گفتار چهارم: ظهور اعسار
گفتار پنجم: توالی حواله
گفتار ششم: نکات مهم مبحث حواله

کتاب کفالت
گفتار اول: تعریف کفالت
گفتار دوم: تعلیق کفالت
گفتار سوم: غیبت مکفول
کتاب صلح
گفتار اول: تعریف صلح
گفتار دوم: تنازع
کتاب شرکت
گفتار اول: اسباب شرکت
گفتار دوم: شرکت عنان
گفتار سوم: شرکت اعمال
گفتار چهارم: شرکت مفاوضه
گفتار پنجم: شرکت وجوه
گفتار ششم: احکام شرکت
کتاب مضاربه
گفتار اول: تعریف مضاربه
گفتار دوم: فسخ مضاربه
گفتار سوم: اختلاف مضارب و عامل
کتاب ودیعه
گفتار اول: ماهیت ودیعه
گفتار دوم: صیغه ودیعه
گفتارچهارم: آثار ودیعه
گفتار پنجم: امانت شرعی
گفتار ششم: نکات مهم مبحث ودیعه
کتاب عاریه
گفتار اول: ماهیت عاریه
گفتار دوم : بقاي عین
گفتار سوم: امین بودن مستعیر
گفتار چهارم : اختلاف نظر
کتاب مزارعه
گفتار اول: ماهیت مزارعه
گفتار دوم: نماء
گفتار سوم: اختلاف نظر
کتاب مساقات
گفتار اول: ماهیت مساقات
گفتار دوم: لزم
گفتار سوم: اختلاف نظر
کتاب اجاره

گفتار اول :ماهیت اجاره
گفتار دوم: صیغه عقد اجاره
گفتار سوم: موضوع عقد اجاره
گفتار چهارم: ضمان مستاجر
گفتار پنجم: شرایط صحت عقد اجاره
گفتار ششم: احکام الاجاره
گفتار هفتم: شروط المنفعه
گفتار هشتم: اجیر خاص و مطلق
گفتار نهم: عروض مانع
گفتار دهم: ظهور عیب در منفعت
گفتار یازدهم: اجاره عین مستاجره
گفتار دوازدهم: اسقاط منفعت
گفتار سیزدهم: اختلاف نظر
گفتار چهاردهم: نکات مهم مبحث اجاره
کتاب وکالت
گفتار اول: ماهیت وکالت
گفتار دوم: تعلیق وکالت
گفتار سوم: تعلیق تصرف
گفتار چهارم: انقضاء وکالت
گفتار پنجم: مورد وکالت
گفتار ششم: شرایط طرفین عقد
گفتار هفتم: حدود الوکاله
گفتار هشتم: اثبات الوکاله
گفتار نهم: ضمان الوکیل
گفتار دهم: اختلاف نظر
کتاب شفعه
گفتار اول: ماهیت شفعه و موضوع آن
گفتار دوم: شرایط شفعه
گفتارسوم: سقوط شفعه
گفتار چهارم: ارث رسیدن شفعه
گفتار پنجم: اختلاف نظر
گفتار ششم: نکات مهم مبحث شفعه
کتاب جعاله
گفتار اول: ماهیت جعاله
گفتار دوم: جایز بودن جعاله
گفتار سوم: شرایط استحقاق جعل
گفتار چهارم: اشتراك در عمل
کتاب وصیت

گفتار اول: ماهیت وصیت
گفتار دوم: صیغه وصیت
گفتار سوم: رد کردن وصیت
گفتار چهارم: به ارث رسیدن قبول
گفتار پنجم: وصیت مطلق و وصیت مقید
گفتار ششم: وصیت براي جهات عمومی
کاشف بودن قبول
گفتار هفتم: موصی
گفتار هشتم : موصی له
وصیت براي چند نفر
گفتار نهم : موصی به
گفتار دهم : وصیت نسبت به زاید بر ثلث
گفتار یازدهم : احکام وصیت
گفتار دوازدهم : رجوع در وصیت
گفتار سیزدهم : وصایت
ماهیت وصایت
گفتارچهاردهم :شرایط وصی
وصی قرار دادن کودك
گفتار پانزدهم : متعدد بودن وصی
ناتوانی وصی
تعیین ناظر
خیانت وصی
اجرت وصی
رد وصیت
گفتار شانزدهم : خلاصه مباحث وصیت
ماهیت وصیت
رد کردن وصیت
– به ارث رسیدن قبول
وصیت مطلق و وصیت مقید
– وصیت براي جهات عامه
کاشف بودن قبول
موصی له
موصی به
رجوع در وصیت
ماهیت وصایت
شرایط وصی
متعدد بودن وصی
ناتوانی وصی

خیانت وصی
اجرت وصی
رد وصیت
گفتار هفدهم : نکات مهم مبحث وصیت
منابع:

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه متون فقه (بخش دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
کتاب شیمی آلی مدرسان شریف
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود جزوه متون فقه (بخش دوم)
دانلود جزوه متون فقه (بخش دوم)

۱۵,۰۰۰ تومان

5 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 63733 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز