دانلود جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق)

۱۵,۰۰۰ تومان

1 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

دانلود جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق) بافرمت pdf ودر۳۹۶ صفحه

دانلود جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق) بافرمت pdf ودر۳۹۶ صفحه

فهرست مطالب

بخشاول صرف و نحو
فصل اول:علم صرف
گفتار اول :کلیات
بند اول: تعریف علم صرف
گفتار دوم : باب فعل
بند اول:مقدمه
بند دوم:ماضی (گذشته) .
بند سوم: مضارع
بند چهارم: فعل امر
طریقه ساخت فعل امر
ساختن فعل مجهول از فعل متعددي معلوم…
مجهول نمودن فعل مضارع
نائب فاعل…
بند ششم: فعل مجرد و مزید
بند هفتم: فعل صحیح و معتل
بند هشتم: فعل لازم و متعدي.
علامت فعل متعدي
بند نهم: ادغام
وجوب ادغام
منع ادغام
بند دهم: اعلال
اعلال به حذف.
اعلال به قلب
اعلال به اسکان
اعلال همزه
نوشتن همزه
همزه وصل و قطع
جاي همزه وصل و همزه قطع:
اعلال به حذف
تتمه
مؤکد و غیر مؤکد
گفتار سوم :باب اسم
بند اول: کلیات
بند دوم: مصدر
مصادر ثلاثی مزید
مصدر میمی و اسم مصدر.
مصدر صناعی
مرّه و نوع
بند سوم: اسم فاعل و مفعول
بندچهارم : احکام مثنّی
بند پنجم: جمع مذکر سالم
موارد استثناء.
بند ششم : جمع مونث سالم.
بند هفتم: جمع مکسر
بند هشتم : جمع قله
بند نهم : اسم جمع
بند دهم: صفت مشبهه
عمل صفت مشبهه
بند یازدهم: أفعل تفضیل.
بند دوازدهم: اسم مبالغه
بند سیزدهم :اسم زمان ومکان وآلت
اسم آلت.
بند چهاردهم :اسم مقصور و ممدود و منقوص
اسم مقصور
اسم ممدود
بند پانزدهم: مذکر و مؤنث.
بند شانزدهم: موصوف و صفت
بند هفدهم :نسبت
انواع نسبت
نسبت به اسم مقصور
نسبت به اسم منقوص
نسبت به جمع مکسر
بند هجدهم: تصغیر
اهداف تصغیر
تصغیر کلمات
بند نوزدهم: اعراب
امر مبنی:
بند بیستم: ضمیر
نتیجه
بند بیست و یکم: اسم اشاره
اشاره نزدیک:..
اشاره متوسط:
اشاره به دور
اسماء اشاره مختص به مکان: .
بند بیست و دوم : اسم موصول
صله موصول
بند بیست و سوم: اسماء شرط
بند بیست و چهارم: اسماء استفهام
بند بیست و پنجم: ظرف
بند بیست و ششم : اسم فعل
بند بیست و هفتم: اعداد
عدد ترتیبی
گفتارچهارم: باب حرف
بند اول:کلیات .
بند دوم : ملحقات صرف.
سؤالات تستی .
پاسخ تشریحی سؤالات تستی
فصل دوم : نحو
گفتار اول: اعراب فعل
بند اول: مواضع رفع فعل مضارع
بند دوم: مواضع نصب فعل مضارع:
انواع نفی
واو معیت
بند سوم : مواضع جزم فعل مضارع
احکام شرط و جواب آن
مواضع مقرون بودن جواب به اذا فجائیه
گفتار دوم : اعراب فاعل
بند اول: فاعل.
اقسام فاعل.
فاعل ظاهرتثنیه و جمع
علامت تانیث در فاعل مؤنث و مفرد
موضع تقدیم مفعول بر فاعل
بازگشت ضمیر به مرجع مؤخر:
تقدیم مفعول بر فاعل بصورت جوازي:
تقدیم وجوبی مفعول بر فاعل:
بند دوم : نائب فاعل.
احکام نائب فاعل ..
گفتار سوم : اعراب مبتدا و خبر.
جاي مبتدا و خبر
ملحقات مبتدا و خبر
-1 مبتدا و صفت
-2 وقوع نکره مشتق بعد از مبتدا و خبر
گفتار چهارم: اسم کان و اخوات آن
گفتار پنجم : اسم کاد و اخوات آن
گفتار ششم: حروف مشبه به لیس
گفتار هفتم: حروف مشبهه بالفعل.
حکم خبر انّ و تقدیم و تأخیر خبر
جواز ورود لام ابتدا بر خبر أنّ:
فتح همزه انّ
گفتار هشتم: لاي نفی جنس
شرایط عمل لا:.
برخی از انواع لا .
گفتار نهم : منصوبات
بند اول: مفعول مطلق
عامل مفعول مطلق .
نیابت از مفعول مطلق تاکیدي
جواز حذف عامل مفعول مطلق.
بند دوم: مفعول به
حذف مفعول به
بند سوم: افعال قلوب
اعمال و الغاء ا فعال قلوب
تعلیق افعال قلوب
بند چهارم: اسم فعل
اسم فعل از لحاظ زمانی:
بند پنجم : اسم فاعل.
اسم فاعل مجرد از الف و لام
حکم اسم فاعل با چند مفعول متعدي:
بند ششم : اسم مفعول
حکم اسم مفعول:
تفاوت عمل اسم مفعول
بند هفتم: صفت مشبهه
تفاوت اسم فاعل با صفت مشبهه
بند هشتم: مصدر
تابع مصدر:
بند نهم : فعل تعجب.
ساخت اسلوب سماعی تعجب.
شرایط فعل جهت ساخت صیغه تعجب
اسلوب تعجب.
شرط اسم متعجب منه
مهمترین احکام تعجب
بند دهم : تحذیر و إغراء.
احکام إغراء
ضمیر شأن
بند یازدهم: اختصاص
بند دوازدهم: اشتغال
بند سیزدهم :تنازع.
بند چهاردهم : منادي
تابع منادي..
بند پانزدهم: مفعول له
حالات مفعول له
بند شانزدهم: مفعول فیه (ظرف)
بند هفدهم: مفعول معه
بند هجدهم : حال
اقسام حال و ارتباط آن به ذي الحال..
مرتبه حال و ذيالحال و عامل آن
بند نوزدهم: تمییز
مواضع تمییز مفرد
حکم تمییز مفرد
تمییز غیرمنقول
تمییز کم استفهامی:
بند بیستم : افعل تفضیل
بند بیست و یکم : افعال مدح و ذم.
بند بیست و دوم : استثناء
احکام مستثنی .
وجوب نصب:
حکم مستثنی به غیر و سوي
حکم مستثنی به خلا و عدا و حاشا
حکم مستثنی به لیسو لایکون
حکم لاسیتما:
گفتار دهم : مجرورات.
بند اول: حروف جر.
حرف قسم
حرف عطف
” حرف استفهام و جواب ”
سین و سوف.
حرف توقع
بند دوم : اضافه .
گفتار یازدهم: توابع
بند اول: نعت.
نعت مشتق
پیوند و ارتباط نعت حقیقی با منعوت:
صفات متعدد
بند دوم : تاکید
انواع تاکید معنوي
حکم لفظ نفسو عین:
کل و جمیع و عامه: .
أجمع ، جمعا ، أجمعون ، جمع
بند سوم : بدل
بند چهارم: عطف
سؤالات تستی.
پاسخ تشریحی .
بخشدوم : ترجمه و اصول آن
مقدمه
فصل اول: اسم
گفتار اول : ترجمه اسم..
بند اول: ترجمه اسمهاي ملحق به مثنی
بند دوم: ترکیب موصوف، صفت و مضاف، مضاف الیه .
بند سوم : موصوف و صفت مقلوب
بند چهارم : صفت تفضیلی و عالی در مقایسه با « افعل »تفضیل.
بند پنجم : اعداد ترتیبی وصفی
اعداد بدون معدل عِربی
ضمیر شأن و قصه در مقایسه با فارسی
ضمیر فصل یا عماد در ترجمه.
اهمیت مذکر و مونث در ترجمه..
بند ششم : اسم اشاره در تطبیق با فارسی
بند هفتم : منادا و ترجمه آن.
ترجمه مناداي اسم فاعل
بند هشتم : استغاثه
بند نهم : ترجمه مفعول مطلق
بند دهم : مفعول له و ترجمه آن.
تأکید در تطبیق با فارسی
بند یازدهم : موصولها و مشکلات ترجمه « که »
بند دوازدهم : تأویل به مصدر در فارسی و عربی
بند سیزدهم : ترجمه مصادر عربی به فارسی.
عمل مصدر در عربی و ترجمه آن به فارسی
گفتار دوم: ترجمه فعل.
بند اول: ماضی.
ماضی ساده یا مطلق..
بند دوم : فعل مضارع
معادل معنایی مضارع التزامی در عربی
بند سوم : مستقبل..
معادل معنایی مستقبل در عربی
زمان فعل جملات حالیه.
زمان فعل جملات وصفیه
بند چهارم : افعال متضاد در ترجمه .
بند پنجم : ترجمه فعلهاي دو مفعولی
بند ششم : ترجمه فعلهاي وصفی فارسی
بند هفتم : ترجمه فعلهاي دعایی به فارسی.
بند هشتم : قسم و انواع آن .
بند نهم : افعال ناقصه در ترجمه.
بند دهم : افعال مقاربه در ترجمه.
بند یازدهم : افعال رجا و ترجمه آنها
بند دوازدهم : افعال شروع از منظر ترجمه.
بند سیزدهم : فعلهاي تعجب
گفتار سوم : ترجمه حروف
بند اول : مقایسه حروف جرّ با حروف اضافه فارسی.
بند دوم : عدم انطباق حروف دو زبان
بند سوم : تأثیر حروف در تغییر معنی
بند چهارم : نون تأکید خفیفه و ثقیله در ترجمه
بند پنجم : حروف جواب
بند ششم : حروف تحضیضو توبیخ.
گفتار چهارم : ترجمه جمله
بند اول: جملات طولانی و متداخل
گفتار پنجم : ترجمه ضربالمثلها
گفتار ششم : ترجمه کنایات
گفتار هفتم : ترجمه ادوات شرط
نمونه سؤالات تستی
پاسخنامه سؤالات تستی
بخشسوم :علم بیان (بلاغت)
موضوع علم بیان:.
گفتار اول: ارکان تشبیه
گفتار دوم : تقسیم تشبیه به اعتبار وجه شبه
گفتار سوم : ادوات تشبیه
گفتار چهارم : تقسیم تشبیه به لحاظ ادات تشبیه.
گفتار پنجم : تشبیه به غیر روشهاي اصلی.
بند اول: تشبیه ضمنی.
بند دوم : تشبیه مقلوب
فصل دوم: مجاز
گفتار اول: تعریف مجاز و انواع آن.
گفتار دوم : مجاز لغوي مفرد مرسل و علاقه هاي آن
گفتار سوم : تعریف مجاز عقلی و علاقه هاي آن .
مشهورترین علاقه هاي مجاز عقلی.
فصل سوم : استعاره .
گفتار اول: تقسیم استعاره از لحاظ ذکر طرفین (مستعار منه مستعار له)..
گفتار دوم : استعاره از لحاظ مستعارله.
گفتار سو م : استعاره از لحاظ لفظ مستعار..
گفتار چهارم : تقسیم استعاره مصرحه از لحاظ طرفین
گفتار پنجم : استعاره از لحاظ ملائمات.
فصل چهارم : کنایه..
گفتار اول: کنایه از صفت..
گفتار دوم : کنایه از موصوف.
گفتار سوم : کنایه از نسبت.
سؤالات تستی
پاسخنامه سؤالات تستی ..
مجموعه تست
پاسخنامه ..
مجموعه تست…..
پاسخنامه زبان عربی.
منابع .
فصل اول : تشبیه

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
پاورپوینت سازمان های یادگیرنده
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود کتاب کنترل لوازم منزل با تلگرام-تلگرام-کنترل لوازم منزل
دانلود کتاب کنترل لوازم منزل با تلگرام-کنترل لوازم منزل -منزل
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
PDF کتاب تحلیل تکنیکی بین بازاری اثر جان مورفی
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق)
دانلود جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق)

۱۵,۰۰۰ تومان

1 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 63657 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز