تا کنون 1941 درخواست برداشت به ارزش 909,391,693 تومان و با میانگین 468,517 تومان برای فروشندگان و بازاریابان فایل واریز شده است.

100 واریز آخر فاپول

ردیف تاریخ درخواست تاریخ واریز درآمد ناشر
1 1401/03/07 07 خرداد 76,000 تومان
2 1401/03/05 07 خرداد 66,500 تومان
3 1401/03/05 07 خرداد 99,750 تومان
4 1401/03/05 07 خرداد 119,200 تومان
5 1401/03/04 07 خرداد 26,400 تومان
6 1401/03/03 07 خرداد 494,400 تومان
7 1401/03/03 07 خرداد 134,470 تومان
8 1401/03/03 03 خرداد 33,250 تومان
9 1401/03/03 03 خرداد 60,550 تومان
10 1401/03/03 03 خرداد 278,400 تومان
11 1401/03/02 03 خرداد 119,200 تومان
12 1401/03/02 03 خرداد 732,000 تومان
13 1401/03/02 03 خرداد 119,200 تومان
14 1401/03/02 03 خرداد 205,200 تومان
15 1401/03/02 03 خرداد 119,200 تومان
16 1401/03/01 03 خرداد 120,000 تومان
17 1401/03/01 03 خرداد 119,200 تومان
18 1401/03/01 03 خرداد 1,380,000 تومان
19 1401/03/01 03 خرداد 33,520 تومان
20 1401/03/01 01 خرداد 119,200 تومان
21 1401/03/01 01 خرداد 833,600 تومان
22 1401/03/01 01 خرداد 2,512,190 تومان
23 1401/02/31 01 خرداد 119,200 تومان
24 1401/02/31 31 اردیبهشت 67,200 تومان
25 1401/02/31 31 اردیبهشت 238,400 تومان
26 1401/02/31 31 اردیبهشت 408,500 تومان
27 1401/02/30 31 اردیبهشت 119,270 تومان
28 1401/02/30 31 اردیبهشت 119,200 تومان
29 1401/02/30 31 اردیبهشت 31,200 تومان
30 1401/02/30 31 اردیبهشت 45,600 تومان
31 1401/02/30 31 اردیبهشت 119,200 تومان
32 1401/02/30 31 اردیبهشت 31,680 تومان
33 1401/02/30 31 اردیبهشت 357,600 تومان
34 1401/02/29 31 اردیبهشت 56,000 تومان
35 1401/02/29 31 اردیبهشت 39,120 تومان
36 1401/02/28 31 اردیبهشت 129,200 تومان
37 1401/02/27 31 اردیبهشت 119,200 تومان
38 1401/02/27 31 اردیبهشت 30,400 تومان
39 1401/02/27 27 اردیبهشت 119,200 تومان
40 1401/02/27 27 اردیبهشت 116,800 تومان
41 1401/02/27 27 اردیبهشت 171,950 تومان
42 1401/02/27 27 اردیبهشت 128,000 تومان
43 1401/02/26 27 اردیبهشت 224,000 تومان
44 1401/02/26 27 اردیبهشت 365,490 تومان
45 1401/02/26 27 اردیبهشت 62,025 تومان
46 1401/02/25 27 اردیبهشت 31,200 تومان
47 1401/02/25 27 اردیبهشت 56,000 تومان
48 1401/02/25 27 اردیبهشت 119,200 تومان
49 1401/02/25 27 اردیبهشت 40,000 تومان
50 1401/02/24 27 اردیبهشت 442,880 تومان
51 1401/02/24 27 اردیبهشت 30,690 تومان
52 1401/02/24 27 اردیبهشت 30,400 تومان
53 1401/02/24 24 اردیبهشت 121,900 تومان
54 1401/02/24 24 اردیبهشت 119,200 تومان
55 1401/02/24 24 اردیبهشت 119,200 تومان
56 1401/02/24 24 اردیبهشت 34,400 تومان
57 1401/02/24 24 اردیبهشت 344,960 تومان
58 1401/02/23 24 اردیبهشت 2,722,800 تومان
59 1401/02/23 24 اردیبهشت 476,800 تومان
60 1401/02/22 24 اردیبهشت 38,400 تومان
61 1401/02/22 24 اردیبهشت 238,400 تومان
62 1401/02/22 24 اردیبهشت 119,200 تومان
63 1401/02/22 24 اردیبهشت 36,000 تومان
64 1401/02/22 24 اردیبهشت 119,200 تومان
65 1401/02/21 24 اردیبهشت 238,400 تومان
66 1401/02/21 24 اردیبهشت 64,000 تومان
67 1401/02/21 24 اردیبهشت 118,000 تومان
68 1401/02/21 21 اردیبهشت 119,200 تومان
69 1401/02/21 21 اردیبهشت 167,400 تومان
70 1401/02/21 21 اردیبهشت 357,600 تومان
71 1401/02/20 21 اردیبهشت 25,600 تومان
72 1401/02/20 21 اردیبهشت 119,200 تومان
73 1401/02/20 21 اردیبهشت 141,900 تومان
74 1401/02/19 21 اردیبهشت 437,750 تومان
75 1401/02/19 21 اردیبهشت 119,200 تومان
76 1401/02/19 21 اردیبهشت 32,000 تومان
77 1401/02/19 21 اردیبهشت 119,200 تومان
78 1401/02/19 21 اردیبهشت 162,000 تومان
79 1401/02/18 21 اردیبهشت 396,480 تومان
80 1401/02/18 21 اردیبهشت 29,584 تومان
81 1401/02/18 21 اردیبهشت 40,000 تومان
82 1401/02/18 21 اردیبهشت 29,700 تومان
83 1401/02/17 21 اردیبهشت 707,200 تومان
84 1401/02/17 17 اردیبهشت 119,200 تومان
85 1401/02/16 17 اردیبهشت 2,483,200 تومان
86 1401/02/16 17 اردیبهشت 119,200 تومان
87 1401/02/16 17 اردیبهشت 357,600 تومان
88 1401/02/15 17 اردیبهشت 119,200 تومان
89 1401/02/15 17 اردیبهشت 29,600 تومان
90 1401/02/15 17 اردیبهشت 269,600 تومان
91 1401/02/15 15 اردیبهشت 162,000 تومان
92 1401/02/15 15 اردیبهشت 94,400 تومان
93 1401/02/14 15 اردیبهشت 371,200 تومان
94 1401/02/14 15 اردیبهشت 596,000 تومان
95 1401/02/14 15 اردیبهشت 227,600 تومان
96 1401/02/12 12 اردیبهشت 191,700 تومان
97 1401/02/11 12 اردیبهشت 238,400 تومان
98 1401/02/11 12 اردیبهشت 31,840 تومان
99 1401/02/11 12 اردیبهشت 52,000 تومان
100 1401/02/11 11 اردیبهشت 119,200 تومان