تا کنون 2406 درخواست برداشت به ارزش 999,612,261 تومان و با میانگین 415,466 تومان برای فروشندگان و بازاریابان فایل واریز شده است.

100 واریز آخر فاپول

ردیف درآمد ناشر
1 1,100,800 تومان
2 48,780 تومان
3 63,600 تومان
4 26,064 تومان
5 532,800 تومان
6 64,640 تومان
7 28,000 تومان
8 31,040 تومان
9 257,040 تومان
10 25,796 تومان
11 25,118 تومان
12 66,400 تومان
13 118,400 تومان
14 156,800 تومان
15 32,460 تومان
16 46,120 تومان
17 452,800 تومان
18 476,080 تومان
19 42,400 تومان
20 56,120 تومان
21 470,240 تومان
22 27,200 تومان
23 26,880 تومان
24 379,200 تومان
25 58,400 تومان
26 118,400 تومان
27 31,520 تومان
28 33,150 تومان
29 60,240 تومان
30 118,400 تومان
31 41,600 تومان
32 1,056,800 تومان
33 4,007,777 تومان
34 48,880 تومان
35 35,200 تومان
36 64,000 تومان
37 25,000 تومان
38 25,040 تومان
39 160,880 تومان
40 371,200 تومان
41 151,200 تومان
42 1,100,800 تومان
43 135,795 تومان
44 697,935 تومان
45 34,400 تومان
46 43,200 تومان
47 236,800 تومان
48 185,600 تومان
49 164,000 تومان
50 29,700 تومان
51 34,400 تومان
52 89,600 تومان
53 355,200 تومان
54 373,520 تومان
55 185,600 تومان
56 118,400 تومان
57 33,680 تومان
58 137,600 تومان
59 316,000 تومان
60 28,600 تومان
61 32,400 تومان
62 236,800 تومان
63 437,600 تومان
64 414,400 تومان
65 39,520 تومان
66 56,000 تومان
67 408,000 تومان
68 2,325,720 تومان
69 118,400 تومان
70 891,250 تومان
71 272,000 تومان
72 1,203,280 تومان
73 29,700 تومان
74 118,400 تومان
75 35,200 تومان
76 38,400 تومان
77 34,155 تومان
78 30,400 تومان
79 28,000 تومان
80 414,400 تومان
81 32,400 تومان
82 51,760 تومان
83 35,200 تومان
84 118,400 تومان
85 524,800 تومان
86 236,800 تومان
87 118,400 تومان
88 45,690 تومان
89 30,480 تومان
90 118,400 تومان
91 96,000 تومان
92 524,800 تومان
93 28,160 تومان
94 43,200 تومان
95 107,790 تومان
96 35,200 تومان
97 45,839 تومان
98 26,960 تومان
99 43,389 تومان
100 406,400 تومان