تا کنون 9177 درخواست برداشت به ارزش 1,928,472,996 تومان و با میانگین 210,142 تومان برای فروشندگان و بازاریابان فایل واریز شده است.

100 واریز آخر فاپول

ردیف درآمد ناشر
1 46,400 تومان
2 60,400 تومان
3 15,680 تومان
4 20,800 تومان
5 33,600 تومان
6 16,800 تومان
7 60,000 تومان
8 78,000 تومان
9 597,600 تومان
10 527,040 تومان
11 12,000 تومان
12 14,400 تومان
13 25,600 تومان
14 128,000 تومان
15 8,800 تومان
16 28,800 تومان
17 17,120 تومان
18 2,400 تومان
19 65,200 تومان
20 5,599 تومان
21 8,000 تومان
22 8,800 تومان
23 24,800 تومان
24 72,800 تومان
25 7,600 تومان
26 16,800 تومان
27 7,200 تومان
28 23,600 تومان
29 56,400 تومان
30 15,600 تومان
31 243,200 تومان
32 63,200 تومان
33 13,120 تومان
34 400 تومان
35 6,400 تومان
36 20,720 تومان
37 14,400 تومان
38 28,800 تومان
39 101,600 تومان
40 20,800 تومان
41 211,280 تومان
42 227,940 تومان
43 2,250 تومان
44 6,400 تومان
45 129,600 تومان
46 5,440 تومان
47 30,000 تومان
48 97,600 تومان
49 4,920 تومان
50 2,730 تومان
51 59,200 تومان
52 6,400 تومان
53 13,440 تومان
54 57,770 تومان
55 75,200 تومان
56 24,800 تومان
57 17,600 تومان
58 116,800 تومان
59 12,800 تومان
60 7,200 تومان
61 6,400 تومان
62 36,720 تومان
63 9,200 تومان
64 32,800 تومان
65 10,400 تومان
66 84,000 تومان
67 12,800 تومان
68 6,384 تومان
69 6,400 تومان
70 4,800 تومان
71 52,000 تومان
72 12,800 تومان
73 10,400 تومان
74 154,240 تومان
75 87,900 تومان
76 8,720 تومان
77 17,440 تومان
78 45,200 تومان
79 6,800 تومان
80 12,800 تومان
81 24,800 تومان
82 59,200 تومان
83 16,800 تومان
84 12,800 تومان
85 51,200 تومان
86 12,800 تومان
87 36,800 تومان
88 48,800 تومان
89 485,680 تومان
90 57,540 تومان
91 60,800 تومان
92 6,400 تومان
93 17,120 تومان
94 18,400 تومان
95 30,000 تومان
96 130,400 تومان
97 7,600 تومان
98 36,400 تومان
99 41,600 تومان
100 59,200 تومان