نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای
نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای

نمونه گیری گلوله برفی یک روش نمونه گیری غیر احتمالی برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه براحتی قابل شناسایی نباشند. بویژه هنگامی که این واحدها بسیار کمیاب  یا بخش کوچکی از یک جامعه خیلی بزرگ را تشکیل  می دهند.  در این روش آمارگیر پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونه گیری از آن برای شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه گیری استفاده یا کمک می گیرد. به همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و  انتخاب می شوند. این نمونه گیری می تواند به دو صورت خطی و  غیر خطی (نمایی) اجرا گردد.

Exponential Discriminative Snowball Sampling           Linear Snowball Sampling

برای مثال برای دستیابی به افرادی که به یک بیماری بسیار نادر مبتلا هستند می توان از این روش استفاده کرد. از مزایای استفاده از این روش می توان ارزانی سادگی و عدم نیاز به برنامه ریزی و کار فیزیکی گسترده در مقایسه با دیگر  روشهای نمونه گیری دانست. از معایب این روش می توان به  اریبی این نمونه گیری اشاره کرد. همچنین واحدهای اولیه نمونه گیری ممکن است  واحدهای معروفتر و  یا مشابه خود را معرفی کنند. 

ثبت دیدگاه