آب روی کره زمین از کجا آمده است ؟
آب روی کره زمین از کجا آمده است ؟

منشأ آب های سیاره زمین چیست ؟ اگر زمین نسبت به سیاره های دیگر بویژه همسایه هایش متمایز است  تنها بخاطر آبی که دارد . پیدا کردن یک مولکول آب یا آثارباقی مانده از آن در سیارات دیگر ، برای برای بشریت یک کشف بزرگی محسوب می شود . در حالی که آب روی زمین آنقدر زیاد است که گاهی زندگی  ما و سایر جانداران را تهدید میکند. اینجا در اقیانوس‎ها ، دریاها، رودها ، زیر پوسته و در جو زمین و در تک تک  موجودات زمینی آب فراوان است. این همه آب در  سیاره زمین از کجا آمده است ؟ پاسخ دادن به این سؤال کار سادهای  نیست و این سوال تاکنون به شکل یک معما بدون پاسخ روشن و قطعی مانده و دانشمندان علوم زمینی و کیهان شناسان  را بخود مشغول کرده است. در حقیقت دانش بشری در این زمینه تا کنون با بیان چند نظریه که در بعضی موارد متناقض هستند محدود شده است.  نظریه ها در این زمینه به طور کلی در دو دیدگاه کلی قرار می گیرند. این دو دیدگاه عیارتند از : 1- آب در غبار کیهانی و سحابی اولیه سازنده زمین بوده است. 2-آب بعد از تشکیل زمین به وسیله شهاب سنگ ها و دنباله دارها به آن آورده شده است. ** در گروه اول  ،که نظریه حاصل بررسی سنگ های قدیمی زمین است ، اعتقاد فیزیک دانان و کیهان شناسان ودانشمندان علوم زمین این است که در آغاز آفرینشِ جهان اتم ها ساخته شده اند و اتم های اکسیژن و هیدروژن براحتی همدیگر را پیدا کرده اند و پیوند خورده اند و مولکول آب را بوجود آورده اند. به ویژه اینکه هیدروژن ساده ترین ، سبکترین و فراوان ترین اتم بوده است و تلاقی آن با اکسیژن امری حتمی و آهنگ بالایی دارد. به این ترتیب مولکول های آب همراه ذرات غبار کیهانی در سحابی ها به وفور حضور پیدا کرده اند و هرکجا سحابی متراکم و متمرکز شد و ستاره یا سیاره ای را تشکیل داد آب جزء مصالح اولیه اش بوده است . مانند سحابی هایی که دارای یخ هستند . ممکن است سحابی (ترکیب گاز و خاک) که منظومه شمسی را به وجود آورده است هم دارای یخ بوده باشد. پس آب در ابتدای تشکیل زمین درون آن بوده و طی فرایند های مختلف مانند آتش فشان ها به شکل بخار از درون زمین خارج و در جو آن به شدت متراکم گشته و به شکل  بارش های سنگین ، مستمر و طولانی طی چند هزار سال به سطح زمین برگشته و سطح زمین را پوشاند. در پست های بعدی دلایل مخالفین این نظریه و نظریه های دیگر و نام محققان در این زمینه را خواهیم دید.

ثبت دیدگاه