پروژه spss آماده به همراه تحلیل داده ها و داده های خام

ویژه تمرین های دانشگاهی و کارهای کلاسی

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spss نیز موجود میباشد)
زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند.
در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:
۱مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی
۲مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،
انواع نمودار شامل: نمودار خطی، نمودار دایره ای ، نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام

ازمونهای به کار رفته در این پروژه:

داده های نرمال:

 • روش های آماری
 • تی تک نمونه ای
 • تی با دو گروه مستقل
 • تی وابسته
 • تحلیل واریانس یک راهه
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • رگرسیون گام به گام

داده های  غیر نرمال:

 • کروسکال والیس
 • خی دو
 • ضریب همبستگی اسپیرمن
 • آرمون یو من ویتنی

دیدگاه

 • فاپول
  خریدار

  دقیقا همین کارو ترم پیش برای استادم بردم و نمره کامل رو ازش گرفتم 😉