530 کیلومتر در ساعت؛ هدف گذاری تازه برای کوئنیگزگ یسکو Absolut