دارک مود سرانجام به واتساپ اضافه شد؛ پایان چشم‌دردهای شبانه