برای درمان استرس در شرایط بحرانی چه بخوریم؛کمبود ۸ ویتامین عامل استرس است