برچسب ها: دانشجویان

یک جراح بریتانیایی با این تفکر که به دانشجویان پزشکی سرتاسر دنیا کمک کند از دیدگاه یک جراح با سابقه به جراحی نگاه کنند اتاق جراحی را به یک تجربه واقعیت مجازی ...

فاپول
بازیابی رمز