برچسب ها: بیوشیمیایی

محققان بر این باورند  ا که به احتمال قوی فقط ۸.۲ درصد از DNA انسان، کار مهمی در سلول های  انسان دارد و یا به عبارت دیگر مهم می باشد. این در مقایسه  با رقمی که ...

فاپول
بازیابی رمز