برچسب ها: بیوشیمیایی

DNAو میزان بی مصرف بودن آن

محققان بر این باورند  ا که به احتمال قوی فقط ۸.۲ درصد از DNA انسان، کار مهمی در سلول های  انسان دارد و یا به عبارت دیگر مهم می باشد. این در مقایسه  با رقمی که در سال ۲۰۱۲  به واسطه گروهی دیگر از دانشمندان  گفته شد فرق  بسیار دارد.  پروژه اخیر اعلام ...

فاپول
بازیابی رمز