برچسب ها: بنیادی

نخستین باری که دانشمندان به وجود سلول های بنیادی گمان بردند، در اوایل قرن۲۰ و هنگامی بود که نمو رویان های ابتدایی را مورد بررسی قرار می دادند. هـر چـنـد ...

فاپول
بازیابی رمز