• محمد اسدرخت، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  ترجمه فارسی روان مقاله:

  Probing copper/tau protein interactions electrochemically

  بررسی برهمکنش های الکتروشیمیایی مس/ پروتئین تائو

  چکیده

  بیماری آلزایمر (AD) یک اختلال نورودژنر […]

 • محمد اسدرخت، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  ترجمه فارسی روان مقاله:

  Ultra-sensitive liquid biopsy of circulating extracellular vesicles using ExoScreen

  بیوپسی مایع فوق­حساس وزیکول­های برون سلولی غشایی به وسیله اکسوسکرین

  سلول های سرطانی وزیکول های […]

 • محمد اسدرخت، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  ترجمه فارسی روان مقاله:

  A Single-Use, In Vitro Biosensor for the Detection of T-Tau Protein, A Biomarker of Neuro-Degenerative Disorders, in PBS and Human Serum Using Differential Pulse Voltammetry (DPV) […]

فاپول
بازیابی رمز