• شبهای امتحان، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    پرسش نامه مربوط به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مدل زونتانوس و اندرسون شامل دوبخش1- سوالات جمعیت شناختی و سوالات مربوط به خرده معیارهای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

فاپول
بازیابی رمز