• سیده زینب نبوی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    از زمانی که استفاده از کابل های مدفون در زیرزمین مرسوم شد، سازندگان تجهیزات الکتریکی با مشکل عیب یابی کابل های قدرت زیر زمینی رو به رو شدند. جهت حل  این مشکل سازندگان دستگاه های تست، راه های گوناگونی ارائه و ر […]

  • سیده زینب نبوی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    مطابق تعاریف ارائه شده برای قاعده تصمیم در استانداردهای بین المللی ISO/IEC 98-4:2012 و ISO/IEC 17025:2017  ، قاعده تصمیم در اندازه گیری  قاعده ای  است که چگونگی به حساب آوردن عدم قطعیت اندازه گیری راجع به پذ […]

  • سیده زینب نبوی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    در آزمایشگاه های دارای مجوز 17025 در تعیین فواصل کالیبراسیون بایستی بخشی نیز به بازنگری در فواصل کالیبراسیون اختصاص یابد. روش رسم نمودار کنترل با استفاده از نرم افزار MINITAB و تحلیل قواعد کنترلی حاکم میتوان […]

فاپول
بازیابی رمز