• ravanshenasifile و تصویر پروفایل صالح خیریصالح خیری حالا با هم دوست هستند 2 سال, ماه 2 قبل

  • صالح خیری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 2 قبل

    زمانبند یکی از مهمترین زیرسیستمها در سیستمعامل چندوظیفهای است و با تصمیمگیری اینکه کدام فرآیند، فرآیند بعدی برای اجرا است، مسئول پاسخگویی برای بهترین استفاده از سیستم و اجرای همزمان چندین فرآیند در سیستم چند […]

  • صالح خیری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 2 قبل

     

    الگوریتم زمانبندی HRRN یک روش زمانبندی انحصاری است از تعدادی عوامل جهت انتخاب یک برنامه برای اجرا شدن استفاده می کند. در اینجا اولویت یک کار نه تنها بستگی به مقدار زمان سرویسی دارد که آن کار بدان نیازمن […]

فاپول
بازیابی رمز