• پویا فرهادی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  *تعریف حسابهای تنخواه*

  *تعریف طرف حساب ها*

  *تعریف دسته ها *

  *گزارش حساب ها به صورت جداگانه*

  *مشاهده تنخواه و باقی مانده هر حساب *

  *گزارش گیری و دریاف خروجی در اکسل و پیرینت آن *

  *طبقه بندی مخ […]

فاپول
بازیابی رمز