• پوریا بیدی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 3 قبل

    سری سوال های چند سال درس آمار و احتمالات مهندسی
    مناسب برای جمع بندی شب امتحان
    کسب نمره 20 در امتحان آمار فقط با حل نمونه سوال

فاپول
بازیابی رمز