• محمود میران، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    جزوه مربوط به سال تحصیلی 91-92 دانشگاه تبریز می باشد. کتاب quantum optics zubairy. شامل چکیده ای از اپتیک کوانتومی مقدماتی و فصل های 7-8- 10 است.

  • محمود میران، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    این جزوه مربوط به دانشگاه تبریز و سال تحصیلی 91-92 می باشد. کتاب مربوطه quantum optics zubairy بوده و فصل های تدریس شده 1-2-4-5-6 است.

فاپول
بازیابی رمز