• رضا شوقی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

    œ     مفهوم تجزیه و تحلیل صورت های مالی
    یکی از شیوه هاي اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکتها ، استفاده از صورتهاي مالی آنهاست.  تحلیلگران صورتهاي مالی یک شرکت را می گیرند و با اقدامات مقایسه اقدام به تجزیه […]

فاپول
بازیابی رمز