• ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  Part of the Text File

  The contamination of drinking water sources with harmful organic substances has been  recognized as a major problem worldwide. The removal of these contaminants using  conventional water t […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

   

  Part of the Text File

  In recent years, chemometric tools have been frequently applied to the optimization of analytical methods, considering their advantages such as a reduction in the number of […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  Part of the Text File

  Zeolites are hydrated crystalline aluminosilicate minerals, natural or synthetic, which are widely used as adsorbents, ion exchangers, or catalysts.

  Table of Contents

  1- […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  بخشی از متن فایل:

  الكتروشيمي تجزيه­اي به عنوان بخشي از علم شيمي تجزيه است كه مشتمل بر روشهاي گوناگون الكتروشميايي مي­باشد و براساس واكنشها و تعادلهاي الكتروشيميايي بنا شده است . از آنجائي كه واكنشهاي الكترو […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  بخشی از متن فایل:

  غربال­های مولکولی مواد متخلخلی هستند که خواص غربالگری را در مقیاس مولکولی از خود نشان می دهند. برای طبقه­بندی یک ماده به عنوان غربالگر مولکولی، آن ماده باید قابلیت جداسازی اجزای تشکیل […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  بخشی از متن فایل:

  استفاده از تمایل برهمکنش آنتی­ژن آنتی­بادي به عنوان یک ابزار تجزیه­اي اولین بار در سال 1959 توسط

  S. A. Berson و R. S. Yallow گزارش شد. آنها نشان دادند انسولین می­تواند به وسیله روشی که آنه […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  بخشی از متن فایل:

  براي 20 سال،‌ از سال 1965 تا اواسط دهه 1980، ايجاد تصاويري از سطوح، با قدرت تفكيك بهتر از ميكروسكوپ نوري در انحصار SEM بود. روش هاي ديگر، شامل ميكروسكوپي الكتروني انعكاسي، در تمام اين مدت در د […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  بخشی از متن فایل:

  كروماتوگرافي با جريان مخالف يك تكنيك كروماتوگرافي مايع است كه در آن از فاز ساكن مـايع بـدون نگهدارنده (Support)  استفاده شود. در نتيجه تمام پيچيـدگي­هاي مربـوط بـه وجـود نگهدارنـد […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  بخشی از متن فایل:

  نانوفناوری، توانمندی تولید و ساخت مواد، ابزار و سیستم­های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی و مولکولی، و استفاده از خواصی است که در این سطوح ظاهر می شوند. […]

 • ندا سالک گيلاني، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  بخشی از متن فایل:

  ميكروسكوپ تونل زني روبشي ابزاري براي تصوير بردار‌ي از سطوح در مقياس اتمي است. اين ميكروسكوپ در سال 1981 توسط مخترعانش بينيگ و روهرر اختراع شد. اساس عملكرد اين ميكروسكوپ بر پايه پديده‌اي در مكا […]

فاپول
بازیابی رمز