• محمد نجاتی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 1 قبل

    در این فایل در 14 دقیقه پیشنهادهای مختلفی در مورد شروع کسب و کار دارید ، در صورت عدم دریافت پاسخ ذهنی یک مشاوره کوتاه را هم میهمان من هستید!

  • محمد نجاتی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 1 قبل

    بهتر است به جای اینکه عمر با ارزشمان را صرف باختن پولمان در قمار کسب و کار کنیم ، در بازی کسب و کار بهترین بازیمان را انجام بدهیم و قمار نکنیم…

    مباحثی مانند ، فروش و روش های آن ، منابع انسانی ، تیم فروش […]

فاپول
بازیابی رمز