• مهدی حسنی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  فیلتر پول هوشمند سهام هایی که قردت خریدار بیشتر است و نقدینگی وارد سهم شده را نشان میدهد

  تصویر فایل مربوط به سهم های فیلتر شده در تاریخ سه شنبه 4 شهریور 99 میباشد

  یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهرا […]

 • مهدی حسنی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  با استفاده از این فیلتر میتوانید سهم های مستعد رشد را پیدا کنید

  فیلتر را در سایت بورس در قسمت فیلتر وارد کنید و فیلتر در بین سهم ها سهام هایی که تحرک خوبی داشته اند انتخاب میکند پس از برسی تکنیکال سهم با اطمینا […]

فاپول
بازیابی رمز