• مرتضی گنجه اصل، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 روز, 19 ساعت قبل

    مقدمه

    الگوی تعالی مدیریت مدرسه، یک مدل اجرایی برای پیاده کردن اهداف سند تحول بنیادین در مدرسه است. طراحان این الگو در ویرایش جدید، سعی کرده اند به ادبیات EFQM نزدیک شده و از ادبیات آن استفاده کنند. در مدلEFQ […]

فاپول
بازیابی رمز