• باغبان's بروزسانی مشخصات انجام شد در حال حاضر

 • باغبان، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  فهرست

  مقدمه

  فصل اول: شناخت ترانسفورماتور

  ۱-۱ مقدمه

  ۲-۱ تعریف ترانسفورماتور

  ۳-۱ اصول اولیه

  ۴-۱ القاء متقابل

  ۵-۱ اصول کار ترانسفورماتور

  ۶-۱ مشخصات اسمی ترانسفورماتور

  ۱-۶-۱ […]

فاپول
بازیابی رمز