نرخ تورم روستایی دی ماه به ۷.۱ درصد رسید

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به دیماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ ( ۷.۲ درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۷۱.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دیماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۶.۷ درصد) تغییری نداشته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۸.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۶ درصد است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دیماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۳.۷ رسید که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افرایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دیماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۷.۷ درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز