دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی

به گزارش اقتصاد آنلاین، طی سالیان اخیر و به ویژه پس از نهایی شدن موافقت‌نامه بین‌المللی برجام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره بر آن بوده تا تمام تمهیدات و شرایط مقتضی برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بالقوه در دوره پسابرجام در چارچوب منافع ملی و حصول اهداف اقتصادی کشور فراهم شود که از جمله این اقدامات تلاش برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی از حیث خدمات پولی و بانکی است

بر همین اساس، بانک مرکزی با اخذ و تأمین نظرات و ملاحظات مراجع مختلف در این خصوص، ضوابطی را برای تسهیل شرایط و رفع برخی موانع افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی تدوین کرد کهً در یک‌هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴‏‏ دی‌ماه ۱۳۹۵ مطرح و تصویب شد. انتظار می‌رود پس از اجرای موفقیت‌آمیز این دستورالعمل، شرایط برای تسهیل بیشتر ارایه خدمات پولی و بانکی به سرمایه‌گذاران خارجی در آینده‌ای نزدیک فراهم شود.

دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی به شرح زیر است:

شورای پول و اعتبار بنا بر پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ دستورالعمل اجرایی افتتاح حس اب سپرده برای اشخاص خارجی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند:

-۱-۱ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

-۲-۱ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسس اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛

-۳-۱ حساب سپرده: حساب سپرده قرض الحسنه جهاری ریالی ، حسهاب سهپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی؛

-۴-۱ اشخاص حقیقی خارجی مقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) هستند. ب- اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک ؛ دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می باشند.

-۵-۱ اشخاص حقوقی خارجی مقیم: اشخاص حقوقی خارجی هستند ک شعب یا نمایندگی یا نظیهر آن، ثبت شده در ایران دارند.

-۶-۱ اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارج و درج شده در گذرنام ؛ ب- اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنام معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تا کنون منقضی نشده باشد . پ- اشخاص حقیقهی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه .

-۷-۱ اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم: اشخاص حقوقی خارجی هستند که در ایران شعب یا نمایندگی ثبت شده ندارند.

-۸-۱ اجازه اقامت دائم پروانه اقامت: اجازه اقامهت دائم (پروانه اقامت) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و توسط بانک مرکزی ابلاغ می گردد.

ماده ۲- افتتاح حساب سپرده برای آن دست از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم پروانه اقامت هستند، مجاز می باشد.

ماده ۳- افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است.

ماده ۴- افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم، مجاز می باشد.

ماده ۵- مؤسس اعتباری می تواند برای آن دست از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک ؛ دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می باشند، حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دست چک، حساب سپرده قرض الحسن پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید.

ماده ۶- مؤسس اعتباری می تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم، منوط به حضور متقاضی در مؤسس اعتباری و ارائه گذرنامه معتبر، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حسهاب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید.

ماده ۷- افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم کمتر از ۴۸ سال تمام شمسی ممنوع است. درمورد اشخاص حقیقی خارجی مقیم کمتر از ۴۸ سال تمام شمسی، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط پدر و یا جد پدری آن ها مجاز می باشد.

ماده ۸- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم مجاز است.

تبصره- درخصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم ، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل، ثبت و اساسنامه شخص مذکور که به تأیید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد، الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن ها در مؤسسه اعتباری می باشد.

ماده ۹- درمورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیرمقیم افتتاح حساب، تا منبلغ گردش سالانه یک هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات با پولشویی بلامانع است.

تبصره- مبلغ مزبور هر ۳ سال یک بار براساس تغییر شاخص قیمتهای خرده فروشی متناسباً توسط بانک مرکزی تغییر می یابد.

ماده ۱۱ – انتقال سپرده سرمای گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان پذیر می باشد.

تبصره- مؤسس اعتباری مکلف است در زمان انتقال سپرده، الزامات مندرج در این دستورالعمل را نسبت به انتقال گیرنده نیز اعمال و رعایت نماید.

ماده ۱۱ – افتتاح حساب سپرده برای سفارت خانه ها منوط به تأیید وزارت امور خارجه می باشد.

ماده ۱۲ – مؤسس اعتباری مکلف است در خصوص آن دست از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آن ها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان می باشد، صرفاً در همان حوزه، نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام نماید.

ماده ۱۳ – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص خارجی در سررسید مربوط تمدید خواهد شد مگر آن که افتتاح کننده درخواست دیگری داشت باشد.

ماده ۱۴ – در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیرمقیم، اخذ گواهی معتبر خرید ارز صادره توسط مؤسس اعتباری قابل ردیابی در سامانه پورتال ارزی و یا سند صادره مشابه توسهط صرافی های مجاز قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی الزامی است.

ماده ۱۵ – در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی، رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی الزامی است.

ماده ۱۶ – مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع مقررات حاکم بر افتتاح حساب سپرده برای اشخاص ایرانی است.

ماده ۱۷ – از زمان لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، تمامی ضوابط مغایر با آن، منسوخ اعلام می گردد.

این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز