خطری از بابت نکول سپرده‌ها بانک‌ها را تهدید نمی‌کند

با تمهیداتی که بانک مرکزی در خصوص بانک ها و اصلاح سرمایه و نیز تسویه بدهی ها اندیشیده خطری از بابت نکول سپرده ها بانک ها را تهدید نمی کند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

      پاسخ جدیدی بنویسید

      فاپول
      بازیابی رمز