خطری از بابت نکول سپرده‌ها بانک‌ها را تهدید نمی‌کند

0

با تمهیداتی که بانک مرکزی در خصوص بانک ها و اصلاح سرمایه و نیز تسویه بدهی ها اندیشیده خطری از بابت نکول سپرده ها بانک ها را تهدید نمی کند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز