جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتور سیکلت‌ها بخشیده می‌شود

طبق مصوبه مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی، جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ها بخشیده می شود.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز